Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Attachments
  
  
  
  
GiaTri
  
footer
<p style="text-align:center"><strong>TRANG TH&Ocirc;NG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH, QUẬN THANH XU&Acirc;N, TH&Agrave;NH PHỐ&nbsp;H&Agrave; NỘI</strong></p>

<p style="text-align:center"><span style="background-color:rgb(241, 241, 241); color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Trưởng Ban bi&ecirc;n tập: B&agrave; Nguyễn Thị Thu Trang&nbsp;- Ph&oacute; Chủ tịch UBND phường</span></p>

<p style="text-align:center"><span style="background-color:rgb(241, 241, 241); color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Địa chỉ: Số 02 ng&otilde; 320 đường Khương Đ&igrave;nh,&nbsp;Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội .</span></p>

<p style="text-align:center"><span style="background-color:rgb(241, 241, 241); color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Điện thoại: (04) 35585597; Email:&nbsp;</span><span style="background-color:rgb(241, 241, 241); color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">phd_thanhxuan@hanoi.gov.vn.</span><span style="background-color:rgb(241, 241, 241); color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;</span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>
  
lienhe
<div style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:16px"><strong>(04) 38585597</strong></span></span></div>
  
HomeAbout