Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Attachments
  
  
  
  
  
FileDinhKem
  
Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 200326/11/2003
/portal/VanBan/2014-06/20fd812e4c1a701dLDD.13.2003.QH11.doc##
  
Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai năm 200329/10/2004
/portal/VanBan/2014-06/cd29ea6d25e44edND.181.2004.CP.rtf##
  
Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 200327/01/2006
/portal/VanBan/2014-06/72485b52dc03f0bdND.17.2006.CP.doc##
  
8412/08/2009
/portal/VanBan/2014-06/48e37e05bde4b2ddTo khai dk khai sinh.doc##
  
Quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/09/2009 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội29/09/2009
/portal/VanBan/2014-06/d5841b03e3119cad5.1082009.QDUB.doc##
  
Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/09/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư07/01/2013
/portal/VanBan/2014-06/70d5e525bc58a3fd6.022013QDUB.doc##
  
Quyết định số 27/2013/UBND ngày 18/07/2013 của UBND Thành phố Hà Nội quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội18/07/2013
/portal/VanBan/2014-06/c83f4a5946f858dd7.QDPQ_27_2013.pdf##
  
Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 108/2009/QĐ-UBND ngày 29/09/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư07/01/2013
  
Quyết định số 27/2013/UBND ngày 18/07/2013 của UBND Thành phố Hà Nội quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội18/07/2013
  
Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn Hà Nội năm 201328/12/2012
  
Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại địa điểm dân cư nông thôn trên địa bà18/01/2010
  
Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010.26/12/2011
  
Quyết định số 420/QĐ-SXD ngày 17/01/2013 của Sở Xây dựng về việc công bố giá xây dựng mới nhà ở, công trình, vật kiến trúc làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội17/01/2013
  
abc11/06/2014
/portal/VanBan/2014-06/934c67b42656695dTo khai dk khai sinh 4.doc##