Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

  
  
  
  
PageUrl
  
  
WikiContent
  
TomTat
TieuDe
  
  
  
  
  
  
Phan-Tho-khac.aspx
  
05/11/2014 9:18 SAPhường Hạ Đình
0
Danh sách tin bài
Phần Thơ khác318Trang thơNoNoNo
Tinh-yeu.aspx
  
31/10/2014 9:21 SAPhường Hạ Đình
0
Danh sách tin bài
Tình yêu318Trang thơNoNoNo
Nguoi-tot-viec-tot.aspx
  
31/10/2014 9:21 SAPhường Hạ Đình
0
Danh sách tin bài
Người tốt việc tốt318Trang thơNoNoNo
Gia-dinh-va-ban-be.aspx
  
31/10/2014 9:18 SAPhường Hạ Đình
0
Danh sách tin bài
Gia đình và bạn bè318Trang thơNoNoNo
Tinh-yeu-que-huong-dat-nuoc.aspx
  
29/10/2014 9:09 SAPhường Hạ Đình
0
Danh sách tin bài
Tình yêu quê hương, đất nước318Trang thơNoNoNo
Gioi-thieu-chung-ve-Tho.aspx
  
29/10/2014 3:16 CHPhường Hạ Đình
0
<p style="text-align:center"><span style="font-size:16px">GIỚI THIỆU CHUNG VỀ &nbsp;THƠ</span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thơ l&agrave; một h&igrave;nh thức <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%87_thu%E1%BA%ADt" target="_blank" title="Nghệ thuật"><span style="color:windowtext">nghệ thuật</span></a> d&ugrave;ng từ, d&ugrave;ng chữ trong <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF" target="_blank" title="Ngôn ngữ"><span style="color:windowtext">ng&ocirc;n ngữ</span></a> l&agrave;m chất liệu v&agrave; sự chọn lọc từ cũng như tổ hợp của ch&uacute;ng được sắp xếp dưới một h&igrave;nh thức <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Logic" target="_blank" title="Logic"><span style="color:windowtext">l&ocirc;g&iacute;c</span></a> nhất định tạo n&ecirc;n <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh_%E1%BA%A3nh" target="_blank" title="Hình ảnh"><span style="color:windowtext">h&igrave;nh ảnh</span></a> hay gợi cảm <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%82m_nh%E1%BA%A1c" target="_blank" title="Âm nhạc"><span style="color:windowtext">&acirc;m thanh</span></a> c&oacute; t&iacute;nh <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt" target="_blank" title="Mỹ thuật"><span style="color:windowtext">thẩm mỹ</span></a> m&agrave; người đọc, người nghe cảm nhận được. Một c&acirc;u thơ l&agrave; một h&igrave;nh thức c&acirc;u c&ocirc; đọng, truyền đạt một hoặc nhiều <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A2o_%E1%BA%A3nh" target="_blank" title="Ảo ảnh"><span style="color:windowtext">h&igrave;nh ảnh</span></a>, c&oacute; &yacute; nghĩa cho người đọc v&agrave; ho&agrave;n chỉnh trong cấu tr&uacute;c <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%AF_ph%C3%A1p" target="_blank" title="Ngữ pháp"><span style="color:windowtext">ngữ ph&aacute;p</span></a>. Một c&acirc;u thơ c&oacute; thể đứng nguy&ecirc;n một m&igrave;nh. Một b&agrave;i thơ l&agrave; tổ hợp của c&aacute;c c&acirc;u thơ. T&iacute;nh c&ocirc; đọng trong số lượng từ, t&iacute;nh tượng h&igrave;nh v&agrave; dư &acirc;m thanh nhạc trong thơ biến n&oacute; th&agrave;nh một h&igrave;nh thức nghệ thuật độc đ&aacute;o, t&aacute;ch biệt hẳn khỏi c&aacute;c h&igrave;nh thức nghệ thuật kh&aacute;c.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em><span style="color:black">Thơ </span></em><span style="color:black">l&agrave; một h&igrave;nh thức s&aacute;ng t&aacute;c văn học đầu ti&ecirc;n của lo&agrave;i người. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy c&oacute; một thời gian d&agrave;i thuật ngữ <em>Thơ</em> d&ugrave;ng để chỉ chung cho văn học. Lịch sử nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&ecirc; b&igrave;nh văn học đ&atilde; được chứng kiến rất nhiều định nghĩa về thơ, c&oacute; ba phương diện cơ bản cấu th&agrave;nh một b&agrave;i thơ: t&igrave;nh cảm, &yacute; nghĩa (t&igrave;nh văn); ng&ocirc;n ngữ (h&igrave;nh văn) v&agrave; &acirc;m thanh (thanh văn)</span>.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Định nghĩa sớm nhất ở <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u" target="_blank" title="Châu Âu"><span style="color:windowtext">ch&acirc;u &Acirc;u</span></a> về thơ c&oacute; thể bắt đầu từ nh&agrave; triết học người <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Hy_L%E1%BA%A1p" target="_blank" title="Hy Lạp"><span style="color:windowtext">Hy-Lạp</span></a> <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Aristoteles" target="_blank" title="Aristoteles"><span style="color:windowtext">Aristotle</span></a> (384-322) trước C&ocirc;ng nguy&ecirc;n. Ở <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam" target="_blank" title="Việt Nam"><span style="color:windowtext">Việt Nam</span></a>, thơ c&oacute; thể bắt nguồn từ tục ngữ, ca dao m&agrave; ra. Những c&acirc;u c&oacute; vần điệu, dễ nhớ như <em>chuồn chuồn bay thấp th&igrave; mưa/ bay cao th&igrave; nắng, bay vừa th&igrave; r&acirc;m</em> vốn l&agrave; những kinh nghiệm được đ&uacute;c kết th&ocirc;ng qua sự từng trải, sự quan s&aacute;t c&aacute;c hiện tượng thi&ecirc;n nhi&ecirc;n, m&agrave; đ&uacute;c kết lại, truyền từ đời nọ sang đời kia, giống như một thứ mật m&atilde; trong ng&ocirc;n ngữ để truyền th&ocirc;ng tin vậy. Những đ&uacute;c kết bao gồm đủ mọi mặt trong cuộc sống, sau n&agrave;y khi được biến th&agrave;nh những c&acirc;u <em>ca dao</em>, <em>c&acirc;u v&egrave;</em>, ch&uacute;ng trở th&agrave;nh một h&igrave;nh thức văn nghệ, giải tr&iacute;.</span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color:black">Qua mỗi giai đoạn lịch sử, những cuộc giao lưu giữa c&aacute;c nền văn h&oacute;a đ&atilde; l&agrave;m thay đổi, phong ph&uacute; th&ecirc;m quan niệm thơ ca. Những cuộc giao thương, di d&acirc;n, hội nhập trong lịch sử đ&atilde; mang đến cho thơ những quan niệm mới</span>. Trong c&aacute;c thể loại thơ ở Việt Nam ta c&oacute; thể kể đến v&agrave;i loại như <em>lục b&aacute;t</em>, <em>song thất lục b&aacute;t</em>, c&aacute;c thể loại <a href="http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_lu%E1%BA%ADt" target="_blank" title="Đường luật"><span style="color:windowtext">thơ Đường luật</span></a> như <em>thất ng&ocirc;n b&aacute;t c&uacute;</em>, <em>thất ng&ocirc;n tứ tuyệt</em>, <em>ngũ ng&ocirc;n b&aacute;t c&uacute;</em> rồi đến c&aacute;c loại <em>thơ mới</em> v&agrave; <em>thơ tự do.</em></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color:black">D&ugrave; được viết ở thời đại n&agrave;o, theo khuynh hướng n&agrave;o, thơ ca lu&ocirc;n mang vẻ đẹp nguy&ecirc;n khởi, gắn b&oacute; với đời sống t&acirc;m hồn người Việt, nhằm phục sinh, t&aacute;i tạo thế giới, đối lập với c&aacute;i xấu, c&aacute;i &aacute;c. Thơ ca l&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng đẩy l&ugrave;i b&oacute;ng tối, l&agrave; d&ograve;ng nước m&aacute;t trong, l&agrave; vị thuốc chữa l&agrave;nh những vết thương t&acirc;m hồn, đ&aacute;nh thức thiện lương&hellip; T&igrave;m hiểu về thơ l&agrave; t&igrave;m đến sự y&ecirc;u thương v&agrave; lương thiện, ho&agrave;n thiện đời sống t&acirc;m hồn. </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color:black">Trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p v&agrave; chống Mỹ của d&acirc;n tộc ta, thơ ca đ&atilde; mang một sứ mệnh lịch sử cao đẹp: ngo&agrave;i việc bộc lộ t&acirc;m t&igrave;nh, thơ c&ograve;n l&agrave; vũ kh&iacute; đắc lực nhằm cổ vũ, động vi&ecirc;n, kh&iacute;ch lệ tinh thần chiến đấu của qu&acirc;n v&agrave; d&acirc;n ta, l&agrave;m ngời s&aacute;ng l&ecirc;n vẻ đẹp t&acirc;m hồn người chiến sĩ &ndash; thi sĩ. </span></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Đến với trang thơ phường Hạ Đ&igrave;nh, bạn đọc sẽ được biết đến những vần thơ mộc mạc, ch&acirc;n th&agrave;nh ca ngợi về con người, vẻ đẹp của qu&ecirc; hương Hạ Đ&igrave;nh, những gương người tốt việc tốt, những sự kiện lịch sử, những b&agrave;i thơ do CLB Thơ Người cao tuổi, Hội vi&ecirc;n Hội Cựu chiến binh, Phụ nữ, N&ocirc;ng d&acirc;n,&hellip;của phường s&aacute;ng t&aacute;c, với c&aacute;c thể loại thơ kh&aacute;c nhau, mang đậm m&agrave;u sắc qu&ecirc; hương.</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color:black">Trang thơ gồm c&oacute; c&aacute;c phần:</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Giới thiệu chung về thơ</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Thơ người tốt việc tốt</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Thơ về t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Thơ về gia đ&igrave;nh, bạn b&egrave;, thầy c&ocirc;</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Thơ t&igrave;nh y&ecirc;u</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:black">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Thơ kh&aacute;c</span></span></span></p>

<p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trang thơ phường Hạ Đ&igrave;nh mong muốn truyền tải đến những người quan t&acirc;m, những người y&ecirc;u thơ được đ&oacute;ng g&oacute;p, được thưởng thức, được nu&ocirc;i dưỡng niềm đam m&ecirc;; đặc biệt Trang thơ mong muốn nhận được nhiều &yacute; kiến g&oacute;p &yacute; phản hồi để ng&agrave;y c&agrave;ng ho&agrave;n thiện về nội dung, thể loại, l&agrave;m phong ph&uacute; đời sống tinh thần của người d&acirc;n Hạ Đ&igrave;nh, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng phường Hạ Đ&igrave;nh ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển vững mạnh to&agrave;n diện.</span></span></p>

<p style="margin-left:180.0pt"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đặng Thị Thu Thủy &ndash; C&aacute;n bộ VHXH phường</strong></span></span></p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Giới thiệu chung về Thơ318Trang thơNoNoNo
Doan-Thanh-nien-cong-san-HCM.aspx
  
29/10/2014 8:43 SAPhường Hạ Đình
3
<p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐO&Agrave;N THANH NI&Ecirc;N CỘNG SẢN HỒ CH&Iacute; MINH PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></span></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Địa chỉ</strong> : Ng&otilde; 320, đường Khương Đ&igrave;nh, phường Hạ Đ&igrave;nh, </span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội.</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; B&iacute; thư:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Trần B&igrave;nh Minh</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ph&oacute; b&iacute; thư: Nguyễn Thị Thanh Hường</span></span></p>

<ol>
 <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức năng &ndash; Nhiệm vụ</strong></span></span></li>
</ol>

<ul>
 <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; đội dự bị tin cậy, l&agrave; đội qu&acirc;n xung k&iacute;ch c&aacute;ch mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn bổ sung lực lượng ưu t&uacute; cho Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể x&atilde; hội;</span></span></li>
 <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; trường học XHCN của thanh ni&ecirc;n, l&agrave; m&ocirc;i trường l&agrave;nh mạnh để tập hợp đo&agrave;n kết, gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển nh&acirc;n c&aacute;ch to&agrave;n diện, định hướng l&iacute; tưởng cao đẹp của con người với x&atilde; hội chủ nghĩa, tạo cơ hội, điều kiện cho thanh ni&ecirc;n cống hiến, trưởng th&agrave;nh.</span></span></li>
 <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n l&agrave; người đại diện, chăm lo v&agrave; bảo vệ quyền lợi hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của tuổi trẻ; phụ tr&aacute;ch Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh; l&agrave; lực lượng n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh trị trong phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n v&agrave; trong c&aacute;c tổ chức thanh ni&ecirc;n Việt Nam.</span></span></li>
</ul>

<ol>
 <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vị tr&iacute;, vai tr&ograve; của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</strong></span></span></li>
</ol>

<ul>
 <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n trong hệ thống ch&iacute;nh trị, hoạt động trong khu&ocirc;n khổ hiến ph&aacute;p v&agrave; ph&aacute;p luật nước Cộng h&ograve;a x&atilde; hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống ch&iacute;nh trị Đảng Cộng sản Việt Nam l&agrave; người l&atilde;nh đạo, Đo&agrave;n l&agrave; một trong những tổ chức th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></li>
 <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với Đảng: Đo&agrave;n hoạt động dưới sự l&atilde;nh đạo trực tiếp của Đảng, l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp c&aacute;n bộ theo y&ecirc;u cầu nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của Đảng.</span></span></li>
 <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với Nh&agrave; nước: Đo&agrave;n l&agrave; chỗ dựa vững chắc của Nh&agrave; nước trong c&ocirc;ng cuộc x&acirc;y dựng chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa. Đo&agrave;n phối hợp với c&aacute;c cơ quan Nh&agrave; nước, c&aacute;c đo&agrave;n thể v&agrave; c&aacute;c tổ chức x&atilde; hội chăm lo gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo v&agrave; bảo vệ thanh thiếu nhi.</span></span></li>
 <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với c&aacute;c tổ chức x&atilde; hội của thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&aacute;c phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n, Đo&agrave;n giữ vai tr&ograve; l&agrave;m n&ograve;ng cốt ch&iacute;nh tri trong việc x&acirc;y dựng tổ chức v&agrave; hoạt động của Hội LHTNVN, Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n kh&aacute;c của Hội.</span></span></li>
 <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh: Đo&agrave;n giữ vai tr&ograve; l&agrave; người phụ tr&aacute;ch x&acirc;y dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c thiếu nhi; tạo điều kiện về cơ sở vật chất v&agrave; t&agrave;i ch&iacute;nh cho hoạt động của Đội.</span></span></li>
</ul>

<ol>
 <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Th&agrave;nh t&iacute;ch nổi bật</strong></span></span></li>
</ol>

<ul>
 <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2010: Giấy khen ( TW) đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc v&agrave; phong tr&agrave;o TTN.</span></span></li>
 <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2011: </span></span></li>
</ul>

<p style="margin-left:18.0pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Giấy khen (Cấp Quận) đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc v&agrave; phong tr&agrave;o TTN</span></span></p>

<p style="margin-left:18.0pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">+ Giấy khen ( TW) đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc v&agrave; phong tr&agrave;o TTN.</span></span></p>

<p style="margin-left:-1.9pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; + Giấy khen (Cấp TP) đội TNXK, CTĐ phường đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c hội v&agrave; phong tr&agrave;o CTĐ</span></span></p>

<p style="margin-left:-1.9pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; + UB hội LHTN TP. HN tặng bằng khen Hội LHTN.P đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c hội</span></span></p>

<ul>
 <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2012: </span></span></li>
</ul>

<p style="margin-left:-1.9pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; + Giấy khen ( TW) đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc v&agrave; phong tr&agrave;o TTN.</span></span></p>

<p style="margin-left:-1.9pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + Đo&agrave;n TN TP. HN tặng bằng khen đo&agrave;n phường đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n.</span></span></p>

<ul>
 <li><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2013: </span></span></li>
</ul>

<p style="margin-left:-1.9pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; + Giấy khen ( TP) đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc v&agrave; phong tr&agrave;o TTN.</span></span></p>

<p style="margin-left:-1.9pt"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; + Giấy khen cấp quận đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong hai năm thực hiện đẩy mạnh <strong><em>&ldquo;việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tấm gương đạo đức Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</em></strong></span></span></p>

<p style="margin-left:-1.9pt">&nbsp;</p>

<p style="margin-left:-1.9pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">DANH S&Aacute;CH BCH ĐO&Agrave;N PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH qua c&aacute;c thời kỳ</span></p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Danh s&aacute;ch BCH Đo&agrave;n TN phường Hạ Đ&igrave;nh</span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&oacute;a V, Nhiệm k&igrave; 2012 - 2017</span></span></p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:669px">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="height:38px; width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">STT</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Họ v&agrave; t&ecirc;n</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm sinh</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:258px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần B&igrave;nh Minh</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1985</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:258px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Thanh Hường</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1991</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:258px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; b&iacute; thư đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đỗ Thị Minh Hậu</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1992</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:258px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV Thường vụ đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn H&ugrave;ng Cường</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1984</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:258px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hồng Nhung</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1991</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:258px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Huy Đạt</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1986</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:258px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&otilde; Thị Thanh Thủy</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1989</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:258px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đặng Ngọc Duy</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1989</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:258px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Ngọc Long</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1986</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:258px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Chiến Huy</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1980</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:258px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Thị Thu Trang</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1990</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:258px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Danh s&aacute;ch BCH Đo&agrave;n TN phường Hạ Đ&igrave;nh</span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&oacute;a IV, Nhiệm k&igrave; 2007 - 2012</span></span></p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:670px">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="height:38px; width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">STT</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Họ v&agrave; t&ecirc;n</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:79px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm sinh</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:266px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm T&ugrave;ng Giang</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:79px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1980</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:266px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Quỳnh Nga</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:79px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1984</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:266px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; b&iacute; thư đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dương Kiều Nhi</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:79px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1976</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:266px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV Thường vụ đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Kiều Diễm</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:79px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1981</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:266px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trịnh Thanh H&agrave;</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:79px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1983</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:266px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Chiến Huy</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:79px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1980</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:266px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Ngọc Khương</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:79px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1974</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:266px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Th&uacute;y L&ecirc;</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:79px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1985</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:266px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần B&igrave;nh Minh</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:79px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1985</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:266px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Danh s&aacute;ch BCH Đo&agrave;n TN phường Hạ Đ&igrave;nh</span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&oacute;a III, Nhiệm kỳ 2002 - 2007</span></span></p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="height:38px; width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">STT</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Họ v&agrave; t&ecirc;n</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm sinh</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm T&ugrave;ng Giang</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1980</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thanh Phong</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1980</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; b&iacute; thư đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đỗ Duy Th&aacute;i</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1975</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&ocirc; Ph&aacute; Lu&acirc;n</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1983</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Tố Loan</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1982</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Kiều Diễm</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1981</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ugrave;i Mạc Dũng</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1974</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Danh s&aacute;ch BCH Đo&agrave;n TN phường Hạ Đ&igrave;nh</span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&oacute;a II, Nhiệm k&igrave; 2000 - 2002</span></span></p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="height:38px; width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">STT</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Họ v&agrave; t&ecirc;n</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm sinh</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đỗ Duy Th&aacute;i</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1975</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Thị Hạnh</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1972</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; b&iacute; thư đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Thu Trang</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1976</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV Thường vụ</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mai Hồng Anh</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1981</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Huy Ho&agrave;ng</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1975</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phan Thị Thủy Ti&ecirc;n</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Tuấn Anh</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1977</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thanh Huyền</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1982</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Ho&agrave;i Giang</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Danh s&aacute;ch BCH Đo&agrave;n TN phường Hạ Đ&igrave;nh</span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&oacute;a I, Nhiệm k&igrave; 1997 - 2000</span></span></p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="height:38px; width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">STT</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Họ v&agrave; t&ecirc;n</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm sinh</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Quốc Kh&aacute;nh</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1975</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ho&agrave;ng Thị Thanh Huyền</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1975</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; b&iacute; thư đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phan Thị Thủy Ti&ecirc;n</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thanh H&ugrave;ng</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1972</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hiền H&ograve;a</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1974</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Ho&agrave;i Giang</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:276px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hữu Thắng</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1975</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:227px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">BCH l&acirc;m thời ĐTN CS Hồ Ch&iacute; Minh phường Hạ Đ&igrave;nh</span></p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="height:38px; width:45px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">STT</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:279px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Họ v&agrave; t&ecirc;n</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm sinh</span></span></p>
   </td>
   <td style="height:38px; width:229px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:279px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Quốc Kh&aacute;nh</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1975</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:229px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:279px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ho&agrave;ng Thị Thanh Huyền</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1975</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:229px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; b&iacute; thư đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:279px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phan Thị Thủy Ti&ecirc;n</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:229px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:279px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thanh H&ugrave;ng</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1972</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:229px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:279px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hiền H&ograve;a</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1974</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:229px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:279px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Ho&agrave;i Giang</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:229px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7.</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:279px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hữu Thắng</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:86px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1975</span></span></p>
   </td>
   <td style="width:229px">
   <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH đo&agrave;n phường</span></span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Đoàn Thanh niên cộng sản HCM342UB MTTQ và các Đoàn thể phường Hạ ĐìnhNoNoNo
Hoi-Nong-Dan.aspx
  
28/10/2014 3:12 CHPhường Hạ Đình
5
<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH HỘI N&Ocirc;NG D&Acirc;N PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồ Thị Chi</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Thị Duy Ch&uacute;c</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1946</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Anh Thịnh</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV TV</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thị Hạnh</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1950</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Quốc Cường</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1962</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Nguyễn Văn H&ugrave;ng</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1960</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Ph&uacute;c</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1949</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thu</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1962</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phan Thị Thủy Ti&ecirc;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH HỘI N&Ocirc;NG D&Acirc;N &nbsp;PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a III, nhiệm kỳ 2007 - 2012</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồ Thị Chi</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thị Hạnh</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1950</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ Thị &Acirc;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV TV</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Quốc Cường</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1962</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Thị Duy Ch&uacute;c</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1946</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Nguyễn Văn H&ugrave;ng</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1960</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Thị Loan</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Ph&uacute;c</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1949</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Thu</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1949</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH HỘI N&Ocirc;NG D&Acirc;N &nbsp;PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a II, nhiệm kỳ 2002 - 2007</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồ Thị Chi</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Thu</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1949</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đỗ Thị Bản</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV TV</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Thị Duy Ch&uacute;c</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1946</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Quốc Cường</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1962</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn H&ugrave;ng</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1960</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Xu&acirc;n Trường</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1960</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH HỘI N&Ocirc;NG D&Acirc;N &nbsp;PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a I, nhiệm kỳ 1997 - 2002</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Quang Đạm</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồ Thị Chi</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đỗ Văn Hiền</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1939</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ho&agrave;ng Văn Hinh</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1940</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đỗ Thị Bản</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Hội Nông dân342UB MTTQ và các Đoàn thể phường Hạ ĐìnhNoNoNo
Hoi-Cuu-Chien-Binh.aspx
  
28/10/2014 3:12 CHPhường Hạ Đình
4
<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH HỘI CCB PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cao Duy Th&ocirc;</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1947</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Dung</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Đ&igrave;nh Vinh</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UVTV</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">T&ocirc; B&aacute; Trường</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1948</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội ph&oacute; chi hội 1</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ugrave;i Đ&igrave;nh Toại</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 2</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn T&iacute;ch</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1957</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư chi bộ 2</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ C&ocirc;ng Đạt</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1943</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 3</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Như Đ&agrave;m</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 4</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Văn Lộ</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 5</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dương Anh H&agrave;i</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 6</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Ngọc Tu&acirc;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1944</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 7</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH HỘI CCB PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a III, nhiệm kỳ 2006 - 2011</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Sơn Đ&ocirc;ng</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1944</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Trọng Hợp</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1944</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cao Duy Th&ocirc;</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1947</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UVTV</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Dung</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 3A(cũ)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Xu&acirc;n Vi&ecirc;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1935</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 1</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ugrave;i Đ&igrave;nh Toại</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 2</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ho&agrave;ng Nguy&ecirc;n Độ</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1942</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội ph&oacute; chi hội 2</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Văn Lộ</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 4 (cũ)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dương Anh H&agrave;i</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 6</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Ngọc Tu&acirc;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1944</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 7</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Th&aacute;i</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1941</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 8</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH HỘI CCB PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a II, nhiệm kỳ 2001 - 2006</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Sơn Đ&ocirc;ng</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1944</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Trọng Hợp</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1944</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Hồng Mẫn</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UVTV</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Chức</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1934</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 3A(cũ)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Xu&acirc;n Vi&ecirc;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1935</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 1</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Quang Thọ</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1950</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 2</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Đ&igrave;nh Mai</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1936</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 4 (cũ)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ho&agrave;ng Nghĩa Thịnh</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1936</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 5</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Xu&acirc;n Mận</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 6 (cũ)</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH HỘI CCB PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a I, nhiệm kỳ 1997 - 2001</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ho&agrave;ng Nghĩa Thịnh</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1936</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Xu&acirc;n Trường</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1936</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Trọng Hợp</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1944</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UVTV</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Chức</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1934</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 3A(cũ)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Vượng</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 1</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Ngọc Cầu</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 3 (cũ)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Đ&igrave;nh Mai</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1936</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 4 (cũ)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Luyến</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1949</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 5 (cũ)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Quốc Th&aacute;i</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1941</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chi hội trưởng chi hội 6 (cũ)</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Hội Cựu chiến binh342UB MTTQ và các Đoàn thể phường Hạ ĐìnhNoNoNo
Hoi-Lien-Hiep-Phu-Nu.aspx
  
28/10/2014 3:10 CHPhường Hạ Đình
2
<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH HỘI PN PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phan Thị Thủy Ti&ecirc;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Thị Hồng</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1961</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thị H&ograve;a</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV TV</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Thị Hiền</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Nhẫn</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Thị Nga</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1957</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Thị Loan</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Tư</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1946</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thị Ngọc Ch&acirc;u</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1946</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kh&uacute;c Thị Tấm</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Hải</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1970</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">12</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồ Thị Chi</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">13</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Gi&aacute;</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1951</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH HỘI PN PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a III, nhiệm kỳ 2006 - 2011</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Thị Duy Ch&uacute;c</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1946</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phan Thị Thủy Ti&ecirc;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thị Ngoan</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV TV</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Thị Thanh</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1956</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Thị Hồng</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1961</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Thị Nga</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1957</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Thị Loan</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Thoa</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1950</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thị Ngọc Ch&acirc;u</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1946</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Nguyệt</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1950</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồ Thị Chi</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">12</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Gi&aacute;</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1951</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">13</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đỗ Thị Bản</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH HỘI PN PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a II, nhiệm kỳ 2001 - 2006</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Thị Duy Ch&uacute;c</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1946</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Nhẫn</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thị Ngoan</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV TV</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đỗ Thị Bản</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&ocirc; Thị Điểm</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1964</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Nguyệt</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1950</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Biện Thị Mỹ</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1948</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Thu</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1949</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Thị Hạnh</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1972</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Thị Hạ</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1964</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Gi&aacute;</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1951</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH HỘI PN PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a I, nhiệm kỳ 1997 - 2001</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Thị Duy Ch&uacute;c</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1946</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Nhẫn</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Dung</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1947</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV TV</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Gi&aacute;</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1951</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồ Thị Chi</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Thu</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1950</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Thị Phương</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1956</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị T&acirc;m</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1950</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thị Ngoan</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Vượng</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11</span></p>
   </td>
   <td style="width:233px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Thu Trang</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1976</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Hội Liên hiệp phụ nữ342UB MTTQ và các Đoàn thể phường Hạ ĐìnhNoNoNo
UB-MTTQ.aspx
  
28/10/2014 4:14 CHPhường Hạ Đình
1
<p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N MTTQ PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đinh Văn Hiển</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1951</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vương Xu&acirc;n H&ugrave;ng</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phan Thị Thủy Ti&ecirc;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ Tịch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cao Duy Th&ocirc;</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1948</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV TT</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Gi&aacute;</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1951</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV TT</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn H&agrave;o Quang</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Thu Trang</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1976</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&aacute;i Minh Tuấn</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1975</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Băng Hải</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1972</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần B&igrave;nh Minh</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1985</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồ Thị Chi</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">12</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đo&agrave;n Mạnh Tiến</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1938</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">13</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Đức Trinh</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1935</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">14</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dương Anh H&agrave;i</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">15</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Mạnh Thuyết</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1959</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">16</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lưu Văn Quỳnh</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">17</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Nhung</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1957</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">18</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Cường</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1941</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">19</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&iacute;ch Đ&agrave;m Xu&acirc;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1950</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">20</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ Thị &Acirc;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">21</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thị Ngoan</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">22</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Thị Th&uacute;y Li&ecirc;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1950</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">23</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Đăng Điều</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1951</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">24</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Đức H&ugrave;ng</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1943</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">25</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Quyết Chiến</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">26</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ugrave;i Đ&igrave;nh Toại</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">27</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Do&atilde;n Văn Hồ</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">28</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dương Văn M&iacute;nh</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1950</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">29</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Nguyệt</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1950</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">30</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thị Ng&agrave;</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1960</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">31</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Đạt Hải</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1943</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">32</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Việt H&ugrave;ng</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">33</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồ Bạch Đằng</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1943</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">34</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đỗ Thị Bản</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">35</span></p>
   </td>
   <td style="width:234px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Mạnh Dũng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p>
   </td>
   <td style="width:120px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1963</span></p>
   </td>
   <td style="width:244px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV UBMTTQ</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
Trang wiki
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc342UB MTTQ và các Đoàn thể phường Hạ ĐìnhNoNoNo
Thu-tuc-chuyen-sinh-hoat-dang.aspx
  
22/10/2014 10:16 SAPhường Hạ Đình
2
<p style="text-align:center"><strong>DANH MỤC HỒ SƠ</strong></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: justify;">&nbsp;</div>

<div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22px; text-align: justify;">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse; border-left-color:rgb(102, 102, 102); border-left-style:solid; border-left-width:1px; border-top-color:rgb(102, 102, 102); border-top-style:solid; border-top-width:1px; font-family:arial,helvetica,sans-serif; max-width:100%; text-align:left">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center"><strong>TT</strong></p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:center"><strong>T&ecirc;n t&agrave;i liệu</strong></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center"><strong>I</strong></p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit"><strong>Khi được kết nạp v&agrave;o Đảng</strong></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">1</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">2</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Đơn xin v&agrave;o Đảng</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">3</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">L&yacute; lịch của người v&agrave;o Đảng v&agrave; c&aacute;c văn bản thẩm tra k&egrave;m theo</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">4</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Giấy giới thiệu của đảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức được ph&acirc;n c&ocirc;ng gi&uacute;p đỡ</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">5</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Nghị quyết giới thiệu đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; v&agrave;o Đảng của Đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh hoặc của c&ocirc;ng đo&agrave;n cơ sở (nếu c&oacute;)</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">6</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Tổng hợp &yacute; kiến nhận x&eacute;t của đo&agrave;n thể ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội nơi l&agrave;m việc v&agrave; chi uỷ (hoặc chi bộ) nơi cư tr&uacute; đối với người v&agrave;o Đảng</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">7</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Nghị quyết x&eacute;t, đề nghị kết nạp đảng vi&ecirc;n của chi bộ</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">8</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">B&aacute;o c&aacute;o thẩm định của đảng uỷ bộ phận (nếu c&oacute;)</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">9</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Nghị quyết x&eacute;t, đề nghị kết nạp đảng vi&ecirc;n của đảng uỷ cơ sở</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">10</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Quyết định kết nạp đảng vi&ecirc;n của cấp uỷ c&oacute; thẩm quyền</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">11</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">L&yacute; lịch đảng vi&ecirc;n</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">12</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Phiếu đảng vi&ecirc;n</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center"><strong>II</strong></p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit"><strong>Khi đảng vi&ecirc;n đ&atilde; được c&ocirc;ng nhận ch&iacute;nh thức</strong></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">1</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng đảng vi&ecirc;n mới</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">2</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Bản tự kiểm điểm của đảng vi&ecirc;n dự bị</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">3</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Bản nhận x&eacute;t đảng vi&ecirc;n dự bị của đảng vi&ecirc;n được ph&acirc;n c&ocirc;ng gi&uacute;p đỡ</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">4</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Tổng hợp &yacute; kiến nhận x&eacute;t của đo&agrave;n thể ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội nơi l&agrave;m việc v&agrave; chi uỷ (hoặc chi bộ) nơi cư tr&uacute; đối với đảng vi&ecirc;n dự bị</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">5</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Nghị quyết x&eacute;t, đề nghị c&ocirc;ng nhận đảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức của chi bộ</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">6</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">B&aacute;o c&aacute;o thẩm định của đảng uỷ bộ phận (nếu c&oacute;)</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">7</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Nghị quyết x&eacute;t, đề nghị c&ocirc;ng nhận đảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức của đảng uỷ cơ sở</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">8</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Quyết định c&ocirc;ng nhận đảng vi&ecirc;n ch&iacute;nh thức của cấp uỷ c&oacute; thẩm quyền</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">9</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">C&aacute;c bản bổ sung hồ sơ đảng vi&ecirc;n hằng năm</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">10</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">C&aacute;c bản thẩm tra, kết luận về l&yacute; lịch đảng vi&ecirc;n (nếu c&oacute;)</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">11</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">C&aacute;c quyết định của cấp c&oacute; thẩm quyền về điều động, bổ nhiệm, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, chuyển ng&agrave;nh, phục vi&ecirc;n, xuất ngũ, kỷ luật, khen thưởng; bản sao c&aacute;c văn bằng chứng chỉ về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, ngoại ngữ, tin học...</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">12</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">Hệ thống giấy giới thiệu sinh hoạt đảng từ khi v&agrave;o Đảng</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:36px">
   <p style="text-align:center">13</p>
   </td>
   <td style="width:564px">
   <p style="text-align:inherit">C&aacute;c bản tự kiểm điểm hằng năm (của 5 năm gần nhất) v&agrave; khi chuyển sinh hoạt đảng của đảng vi&ecirc;n</p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
</div>
Trang wiki
Thủ tục chuyển sinh hoạt đảng338Công tác ĐảngNoNoNo
Lich-chuyen-sinh-hoat-dang.aspx
  
30/10/2014 6:27 CHNo presence informationvtt
1
<p style="text-align:center"><strong>LỊCH CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG</strong></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse; border-left-color:rgb(102, 102, 102); border-left-style:solid; border-left-width:1px; border-top-color:rgb(102, 102, 102); border-top-style:solid; border-top-width:1px; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; line-height:22px; max-width:100%">
 <tbody>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="width:42px">
   <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>1</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:354px">
   <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Nộp hồ sơ</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:354px">
   <p style="text-align:center">C&aacute;c ng&agrave;y thứ 2, 4, 6</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="width:42px">
   <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>2</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:354px">
   <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong>Trả hồ sơ</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:354px">
   <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:medium">C&aacute;c ng&agrave;y thứ 2, 4, 6</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
Trang wiki
Lịch chuyển sinh hoạt đảng338Công tác ĐảngNoNoNo
Ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx
  
22/10/2014 9:12 SAPhường Hạ Đình
4
Danh sách tin bài
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính310Dịch vụ công trực tuyếnNoNoNo
Kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh.aspx
  
22/10/2014 10:20 SANo presence informationvtt
3
<p style="text-align:center"><strong>KIỂM SO&Aacute;T THỦ TỤC H&Agrave;NH CH&Iacute;NH</strong></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><strong>KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI C&Ocirc;NG T&Aacute;C KIỂM SO&Aacute;T THỦ TỤC H&Agrave;NH CH&Iacute;NH TR&Ecirc;N ĐỊA B&Agrave;N QUẬN THANH XU&Acirc;N NĂM 2014</strong></p>

<p style="text-align:justify"><strong>Ban h&agrave;nh</strong><em>:</em>&nbsp;Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n quận Thanh Xu&acirc;n, ng&agrave;y 25/02/2014</p>

<p style="text-align:justify"><em>Thực hiện Quyết định số 181/QĐ-UBND ng&agrave;y 08/01/2014 của UBND Th&agrave;nh phố h&agrave; Nội về việc ban h&agrave;nh Kế hoạch kiểm so&aacute;t thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội năm 2014, UBND quận Thanh Xu&acirc;n x&acirc;y dựng Kế hoạch triển khai c&ocirc;ng t&aacute;c kiểm so&aacute;t thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận năm 2014</em></p>

<p style="text-align:justify">Số 41/KH-UBND&nbsp;<a href="http://thanhxuan.gov.vn/portal/TaiLieuNoiBo/2014-06/ab71de91e0bb2c4dKH-41-2014-1.pdf" style="color: rgb(177, 0, 105); text-decoration: none;" target="_blank">tải tại đ&acirc;y</a></p>

<p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

<p style="text-align:justify"><strong>TH&Ocirc;NG TƯ HƯỚNG DẪN C&Ocirc;NG BỐ, NI&Ecirc;M YẾT THỦ TỤC H&Agrave;NH CH&Iacute;NH V&Agrave; B&Aacute;O C&Aacute;O VỀ T&Igrave;NH H&Igrave;NH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SO&Aacute;T THỦ TỤC H&Agrave;NH CH&Iacute;NH</strong></p>

<p style="text-align:justify"><strong>Ban h&agrave;nh:</strong>&nbsp;Bộ Tư ph&aacute;p, ng&agrave;y 07/02/2014</p>

<p style="text-align:justify"><em>Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ng&agrave;y 13 th&aacute;ng 3 năm 2013 của Ch&iacute;nh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v&agrave; cơ cấu tổ chức của Bộ Tư ph&aacute;p;</em></p>

<p style="text-align:justify"><em>Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ng&agrave;y 08 th&aacute;ng 6 năm 2010 của Ch&iacute;nh phủ về kiểm so&aacute;t thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ng&agrave;y 14 th&aacute;ng 5 năm 2013 của Ch&iacute;nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c&aacute;c nghị định li&ecirc;n quan đến kiểm so&aacute;t thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh;</em></p>

<p style="text-align:justify"><em>Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm so&aacute;t thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh;</em></p>

<p style="text-align:justify"><em>Bộ trưởng Bộ Tư ph&aacute;p ban h&agrave;nh Th&ocirc;ng tư hướng dẫn c&ocirc;ng bố, ni&ecirc;m yết thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o về t&igrave;nh h&igrave;nh, kết quả thực hiện kiểm so&aacute;t thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh.</em></p>

<p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Số: 05/2014/TT-BTP tải<a href="http://thanhxuan.gov.vn/portal/TaiLieuNoiBo/2014-10/5d407e2d1e30d4dd747a378d83d9728dThongTu05.2014.TT.BTP.doc"> tại đ&acirc;y</a></span></p>
Trang wiki
Kiểm soát thủ tục hành chính310Dịch vụ công trực tuyếnNoNoNo
Dang-ky-ket-hon-truc-tuyen.aspx
  
22/10/2014 10:14 SANo presence informationvtt
2
<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="border-collapse:collapse; border-left-color:rgb(102, 102, 102); border-left-style:solid; border-left-width:1px; border-top-color:rgb(102, 102, 102); border-top-style:solid; border-top-width:1px; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; line-height:22px; max-width:100%; width:617px">
 <tbody>
  <tr>
   <td><strong>T&ecirc;n thủ tục</strong></td>
   <td>ĐĂNG K&Yacute; KẾT H&Ocirc;N</td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>C&aacute;ch thức<br />
   thực hiện</strong></td>
   <td>
   <p style="text-align:inherit">- Cả hai b&ecirc;n nam nữ c&oacute; mặt v&agrave; nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận v&agrave; trả kết quả hồ sơ h&agrave;nh ch&iacute;nh &ndash; UBND phường.</p>
   - Kh&ocirc;ng được ủy quyền cho người kh&aacute;c nộp hồ sơ.&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>Th&agrave;nh phần,<br />
   số lượng<br />
   hồ sơ</strong></td>
   <td>
   <p style="text-align:inherit">Giấy tờ phải nộp:</p>

   <p style="text-align:inherit">1.&nbsp;Tờ khai đăng k&yacute; kết h&ocirc;n (mỗi b&ecirc;n nam &ndash; nữ khai một tờ khai);Trường hợp cả hai c&ugrave;ng cư tr&uacute; tại một địa b&agrave;n x&atilde;, phường, thị trấn hoặc c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c trong một đơn vị lực lượng vũ trang th&igrave; chỉ cần khai v&agrave;o một tờ khai).</p>

   <p style="text-align:inherit">2.&nbsp;Giấy tờ x&aacute;c nhận t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n của hai b&ecirc;n nam nữ.</p>

   <p style="text-align:inherit">Hai b&ecirc;n nam nữ chỉ cần nộp trong một trong hai loại giấy tờ sau:&nbsp;</p>

   <p style="text-align:inherit">- Bản ch&iacute;nh Giấy x&aacute;c nhận t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n của hai b&ecirc;n nam&ndash;nữ</p>

   <p style="text-align:inherit">- Hoặc x&aacute;c nhận về t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n trong tờ khai để chứng minh về t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n của bản th&acirc;n.</p>

   <p style="text-align:inherit">Ch&uacute; &yacute;:</p>

   <p style="text-align:inherit">+ Trường hợp một b&ecirc;n nam/nữ đăng k&yacute; kết h&ocirc;n tại một x&atilde;, phường, thị trấn kh&aacute;c (kh&ocirc;ng c&ugrave;ng địa b&agrave;n cư tr&uacute;) th&igrave; bắt buộc phải c&oacute; Giấy x&aacute;c nhận t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n của nơi cư tr&uacute; x&aacute;c nhận về t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n của bản th&acirc;n.</p>

   <p style="text-align:inherit">+ Trường hợp người đang c&oacute; thời hạn c&ocirc;ng t&aacute;c, học tập, lao động ở nước ngo&agrave;i về nước đăng k&yacute; kết h&ocirc;n th&igrave; phải c&oacute; Giấy x&aacute;c nhận t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n của cơ quan Ngoại giao, cơ quan l&atilde;nh sự Việt Nam tại nước sở tại x&aacute;c nhận về t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n trong thời gian ở đ&oacute;.</p>

   <p style="text-align:inherit">+ Đối với người đang c&ocirc;ng t&aacute;c trong lực lượng vũ trang th&igrave; x&aacute;c nhận t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n do Thủ trưởng đơn vị x&aacute;c nhận.</p>

   <p style="text-align:inherit">Ch&uacute; &yacute;: Một số giấy tờ cần c&oacute; đối với những trường hợp đặc biệt</p>

   <p style="text-align:inherit">- Giấy cam đoan về t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n:</p>

   <p style="text-align:inherit">&Aacute;p dụng đối với trường hợp người đ&atilde; qua nhiều nơi cư tr&uacute; kh&aacute;c nhau (kể cả thời gian ở nước ngo&agrave;i), kh&ocirc;ng thể c&oacute; điều kiện quay lại xin x&aacute;c nhận t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; UBND phường nơi cư tr&uacute; kh&ocirc;ng r&otilde; về t&igrave;nh trạng h&ocirc;n nh&acirc;n của họ ở nơi đ&oacute;.</p>

   <p style="text-align:inherit">Giấy cam đoan do người cam đoan tự viết v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm về nội dung cam đoan của bản th&acirc;n trước ph&aacute;p luật.</p>

   <p style="text-align:inherit">- Tr&iacute;ch lục Bản &aacute;n ly h&ocirc;n hoặc bản sao Quyết định đ&atilde; c&oacute; hiệu lực ph&aacute;p luật củ T&ograve;a về việc ly h&ocirc;n hoặc Bản sao Giấy chứng tử&nbsp; đối với người đ&atilde; từng&nbsp; c&oacute; vợ /chồng.</p>

   <p style="text-align:inherit">Giấy tờ phải xuất tr&igrave;nh:</p>

   <p style="text-align:inherit">- Chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n hoặc hộ chiếu của hai b&ecirc;n nam &ndash; nữ.</p>

   <p style="text-align:inherit">- Sổ hộ khẩu của một trong hai b&ecirc;n nam/ nữ - nơi nộp hồ sơ đăng k&yacute; kết h&ocirc;n.</p>
   - Số lượng hồ sơ: 01 bộ</td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>Cơ sở<br />
   ph&aacute;p l&yacute;</strong></td>
   <td>
   <p style="text-align:inherit">- Luật H&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh 2000.</p>

   <p style="text-align:inherit">- Nghị định 158/2005/NĐ &ndash; CP. ng&agrave;y 27/12/2005 của Ch&iacute;nh phủ về đăng k&yacute; v&agrave; quản l&yacute; hộ tịch.</p>

   <p style="text-align:inherit">- Nghị định 06/2012/NĐ &ndash; CP ng&agrave;y 02/02/2012 của Ch&iacute;nh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của c&aacute;c Nghị định về h&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh, hộ tịch v&agrave; chứng thực.</p>

   <p style="text-align:inherit">- Th&ocirc;ng tư 01/2008/TT &ndash; BTP ng&agrave;y 02/6/2008 của Bộ Tư ph&aacute;p hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 158/2005/NĐ &ndash; CP.</p>

   <p style="text-align:inherit">- Th&ocirc;ng tư 08a/2010/TT &ndash; BTP ng&agrave;y 25/3/2010 của Bộ Tư ph&aacute;p về việc ban h&agrave;nh v&agrave; hướng dẫn việc ghi ch&eacute;p , lưu trũ , sử dụng sổ , biểu mẫu hộ tịch.</p>
   - Quyết định 12/2009/QĐ &ndash; UBND ng&agrave;y 09/01/2009 của UBND TP H&agrave; Nội về việc thu lệ ph&iacute; hộ tịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội.</td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>Thời hạn<br />
   giải quyết</strong></td>
   <td>
   <p style="text-align:inherit"><strong>-&nbsp;</strong>Trong thời hạn 03 ng&agrave;y kể từ ng&agrave;y nhận đủ hồ sơ hợp lệ, x&eacute;t thấy hai b&ecirc;n nam, nữ c&oacute; đủ điều kiện kết h&ocirc;n theo quy định th&igrave; UBND phường đăng k&yacute; kết h&ocirc;n cho hai b&ecirc;n nam, nữ.</p>

   <p style="text-align:inherit">- Trường hợp cần x&aacute;c minh, th&igrave; thời hạn n&oacute;i tr&ecirc;n được k&eacute;o d&agrave;i th&ecirc;m kh&ocirc;ng qu&aacute; 05 ng&agrave;y.</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>Đối tượng<br />
   thực hiện</strong></td>
   <td>
   <p style="text-align:inherit">- C&aacute; nh&acirc;n hai b&ecirc;n nam , nữ l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam v&agrave; hiện đang cư tr&uacute; tại Việt Nam c&oacute; đủ&nbsp; điều kiện kết h&ocirc;n theo quy định ph&aacute;p luật.</p>
   - Cả hai b&ecirc;n nam, nữ l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n đang trong thời hạn học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, lao động ở nước ngo&agrave;i về nước đăng k&yacute; kết h&ocirc;n.&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>Cơ quan<br />
   thực hiện</strong></td>
   <td>
   <p style="text-align:inherit">- Cơ quan c&oacute; thẩm quyền quyết định: UBND phường</p>

   <p style="text-align:inherit">- UBND phường nơi cư tr&uacute; của b&ecirc;n nam hoặc b&ecirc;n nữ (x&aacute;c định theo hộ khẩu thường tr&uacute; của b&ecirc;n nam hoặc b&ecirc;n nữ).</p>

   <p style="text-align:inherit">- UBND phường nơi c&oacute; hộ khẩu của một trong hai b&ecirc;n nam, nữ: Trường hợp cả hai b&ecirc;n nam, nữ l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam đang trong thời hạn học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, lao động tại nước ngo&agrave;i về nước đăng k&yacute; kết h&ocirc;n.</p>

   <p style="text-align:inherit">- UBND phường nơi cư tr&uacute; trước khi xuất cảnh của một trong hai b&ecirc;n nam, nữ: Trường hợp cả hai b&ecirc;n nam, nữ l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam đang trong thời hạn học tập, c&ocirc;ng t&aacute;c, lao động tại nước ngo&agrave;i về nước đăng k&yacute; kết h&ocirc;n v&agrave; đ&atilde; cắt hộ khẩu thường tr&uacute; trong nước.</p>
   - Cơ quan trực tiếp thực hiện : C&aacute;n Bộ Tư ph&aacute;p &ndash; Hộ Tịch.&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>Lệ Ph&iacute;</strong></td>
   <td>Kh&ocirc;ng</td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>Y&ecirc;u cầu<br />
   điều kiện</strong></td>
   <td>
   <p style="text-align:inherit">1. Điều kiện kết h&ocirc;n</p>

   <p style="text-align:inherit">- Nam từ 20 tuổi trở l&ecirc;n v&agrave; nữ từ 18 tuổi trở l&ecirc;n.</p>

   <p style="text-align:inherit">- Việc kết h&ocirc;n do nam, nữ tự nguy&ecirc;n quyết định, kh&ocirc;ng b&ecirc;n n&agrave;o được &eacute;p buộc, lừa dối b&ecirc;n n&agrave;o; kh&ocirc;ng ai được cưỡng &eacute;p hay cản trở.</p>

   <p style="text-align:inherit">- Việc kết h&ocirc;n kh&ocirc;ng thuộc c&aacute;c trường hợp cấm kết h&ocirc;n theo quy định của Luật h&ocirc;n nh&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh.</p>

   <p style="text-align:inherit">2. Những trường hợp cấm kết h&ocirc;n</p>

   <p style="text-align:inherit">- Người đang c&oacute; vợ hoặc c&oacute; chồng.</p>

   <p style="text-align:inherit">- Người mất năng lực h&agrave;nh vi d&acirc;n sự.</p>

   <p style="text-align:inherit">- Giữa những người c&oacute; c&ugrave;ng d&ograve;ng m&aacute;u về trực hệ; giữa những người c&oacute; họ trong phạm vi ba đời.</p>

   <p style="text-align:inherit">- Giữa cha, mẹ nu&ocirc;i với con nu&ocirc;i; giữa người đ&atilde; từng l&agrave; cha, mẹ nu&ocirc;i với con nu&ocirc;i, bố chồng với con d&acirc;u, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con ri&ecirc;ng của vợ, mẹ kế với con ri&ecirc;ng của chồng.</p>

   <p style="text-align:inherit">- Giữa những người c&oacute; c&ugrave;ng giới t&iacute;nh.</p>
   3. Khi đăng k&yacute; kết h&ocirc;n, hai b&ecirc;n nam, nữ phải c&oacute; mặt v&agrave; n&ecirc;u &yacute; kiến tự nguy&ecirc;n kết h&ocirc;n của m&igrave;nh với đại diện UBND phường đồng thời k&yacute; v&agrave;o Giấy chứng nhận đăng k&yacute; kết h&ocirc;n v&agrave; Sổ đăng kết h&ocirc;n.</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>Tải t&agrave;i liệu <a href="http://thanhxuan.gov.vn/portal/TaiLieuNoiBo/2014-10/65c1d065e129d83d7b9d1b71cd9c0aadTo%20khai%20dang%20ky%20ket%20hon.doc" target="_blank">tại đ&acirc;y</a></p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Đăng ký kết hôn trực tuyến310Dịch vụ công trực tuyếnNoNoNo
Dang-ky-khai-sinh-truc-tuyen.aspx
  
22/10/2014 10:14 SANo presence informationvtt
1
<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="border-collapse:collapse; border-left-color:rgb(102, 102, 102); border-left-style:solid; border-left-width:1px; border-top-color:rgb(102, 102, 102); border-top-style:solid; border-top-width:1px; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; line-height:22px; max-width:100%">
 <tbody>
  <tr>
   <td><strong>T&ecirc;n thủ tục</strong></td>
   <td><span style="font-size:12px">ĐĂNG K&Yacute; KHAI SINH TH&Ocirc;NG THƯỜNG.</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>C&aacute;ch thức</strong><br />
   <strong>thực hiện</strong></td>
   <td>
   <p style="text-align:inherit">C&aacute;ch 1: Cha, mẹ hoăc người th&acirc;n th&iacute;ch của trẻ trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa &ndash; UBND phường.</p>

   <p style="text-align:inherit">C&aacute;ch 2: Nếu cha, mẹ hoặc người th&acirc;n th&iacute;ch của trẻ kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện trực tiếp nộp hồ sơ th&igrave; cha, mẹ trẻ c&oacute; thể uy quyền cho người kh&aacute;c thực hiện thay.</p>
   <span style="font-size:12px">Ch&uacute; &yacute;: Việc ủy quyền phải bằng văn bản v&agrave; phải được c&ocirc;ng chứng hoặc chứng thực hợp lệ.</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>Th&agrave;nh phần,</strong><br />
   <strong>số lượng</strong><br />
   <strong>hồ sơ</strong></td>
   <td>
   <p style="text-align:inherit">* Giấy tờ phải nộp:</p>

   <p style="text-align:inherit">-&nbsp;Tờ khai đăng k&yacute; khai sinh (theo mẫu).</p>

   <p style="text-align:inherit">- Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định).</p>

   <p style="text-align:inherit">Ch&uacute; &yacute;:</p>

   <p style="text-align:inherit">+ Trường hợp trẻ em sinh ra ngo&agrave;i cơ sở y tế, giấy chứng sinh được thay bằng văn bản x&aacute;c nhận của người l&agrave;m chứng.</p>

   <p style="text-align:inherit">+ Trường hợp&nbsp; trẻ sinh ra ngo&agrave;i cơ sở y tế, kh&ocirc;ng c&oacute; người l&agrave;m chứng th&igrave; người đi khai sinh l&agrave;m giấy cam đoan về việc sinh l&agrave; c&oacute; thật</p>

   <p style="text-align:inherit">+ Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho người kh&aacute;c phải bằng văn bản v&agrave; phải được c&ocirc;ng chứng hoặc chứng thực hợp lệ)</p>

   <p style="text-align:inherit">* Giấy tờ phải xuất tr&igrave;nh:</p>

   <p style="text-align:inherit">+ Chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n hoặc hộ chiếu của người đi đăng k&yacute; hộ tịch (của người mẹ hoặc người cha v&agrave; người được ủy quyền &ndash; nếu trong trường hợp ủy quyền).</p>

   <p style="text-align:inherit">+ Sổ hộ khẩu; sổ đăng k&yacute; tạm tr&uacute; của người mẹ (hoặc người cha).</p>

   <p style="text-align:inherit">+ Giấy chứng nhận kết h&ocirc;n của bố v&agrave; mẹ trẻ</p>

   <p style="text-align:inherit">* Số lượng hồ sơ : 1 ( bộ)</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>Cơ sở</strong><br />
   <strong>ph&aacute;p l&yacute;</strong></td>
   <td>
   <p style="text-align:inherit">- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ng&agrave;y 27/12/2005 của Ch&iacute;nh phủ về đăng k&yacute; v&agrave; quản l&yacute; hộ tịch;</p>

   <p style="text-align:inherit">- Th&ocirc;ng tư số 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ng&agrave;y 27/12/2005 của Ch&iacute;nh phủ về đăng k&yacute; v&agrave; quản l&yacute; hộ tịch;</p>

   <p style="text-align:inherit">- Th&ocirc;ng tư số 08.a/2010/TT-BTP ng&agrave;y 25/03/2010 của Bộ Tư ph&aacute;p về việc ban h&agrave;nh v&agrave; hướng dẫn việc ghi ch&eacute;p, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu m&atilde;u hộ tịch</p>

   <p style="text-align:inherit">- Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ng&agrave;y 09/01/2009 của UBND th&agrave;nh phố H&agrave; Nội về việc thu lệ ph&iacute; hộ tịch tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố H&agrave; Nội.</p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>Thời hạn</strong><br />
   <strong>giải quyết</strong></td>
   <td>
   <p style="text-align:inherit">- Giải quyết ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.</p>
   <span style="font-size:12px">- Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ, th&igrave; trả kết quả trong ng&agrave;y l&agrave;m việc tiếp theo</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>Đối tượng</strong><br />
   <strong>thực hiện</strong></td>
   <td>
   <p style="text-align:inherit">Việc đăng k&yacute; khai sinh được thực hiện tại UBND phường được&nbsp; &aacute;p dụng đối với những trường hợp sau:</p>

   <p style="text-align:inherit">1. Trẻ em sinh ra tại Việt Nam, c&oacute; cả cha v&agrave; mẹ l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam.</p>

   <p style="text-align:inherit">2. Trẻ em sinh ra tại Việt Nam, c&oacute; cha v&agrave; mẹ l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam định cư tại nước ngo&agrave;i (đăng k&yacute; khai sinh tại UBND phường nơi cha hoặc mẹ cư tr&uacute; trong thời gian ở Việt Nam).</p>

   <p style="text-align:inherit">3. Trẻ em sinh ra tại Việt Nam, c&oacute; cha v&agrave; mẹ l&agrave; người nước ngo&agrave;i hoặc người kh&ocirc;ng quốc tịch cư tr&uacute; ổn định, l&acirc;u d&agrave;i tại Việt Nam.</p>

   <p style="text-align:inherit">4. Trẻ em sinh ra tại Việt Nam c&oacute; cha hoặc mẹ l&agrave; người nước ngo&agrave;i , người kh&ocirc;ng quốc tịch cư tr&uacute; ổn định l&acirc;u d&agrave;i tại Việt Nam (đăng k&yacute; khai sinh tại UBND phường nơi cư tr&uacute; của người l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam).</p>

   <p style="text-align:inherit">5. Trẻ em sinh ra tại Việt Nam, c&oacute; cha hoặc mẹ l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam cư tr&uacute; trong nước c&ograve;n người kia l&agrave; người Việt Nam định cư tại nước ngo&agrave;i v&agrave; xuất tr&igrave;nh được hộ chiếu c&ograve;n gi&aacute; trị sử dụng của Việt Nam.</p>
   <span style="font-size:12px">6. Trẻ em sinh ra tại nước ngo&agrave;i, c&oacute; cha v&agrave; mẹ l&agrave; c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam m&agrave; chưa đăng k&yacute; khai sinh ở nước ngo&agrave;i, sau đ&oacute; về nước cư tr&uacute;.</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>Cơ quan</strong><br />
   <strong>thực hiện</strong></td>
   <td>
   <p style="text-align:inherit">Cơ quan c&oacute; thẩm quyền quyết định: UBND phường</p>

   <p style="text-align:inherit">+ Việc khai sinh được thực hiện tại UBND phường, nơi người mẹ đăng k&yacute; hộ khẩu thường tr&uacute;.</p>

   <p style="text-align:inherit">+ Trường hợp người mẹ kh&ocirc;ng c&oacute; nơi thường tr&uacute; hoặc c&oacute; nơi đăng k&yacute; thường tr&uacute; nhưng sinh sống ổn định, l&acirc;u d&agrave;i hoặc lao động tại nơi đăng k&yacute; tạm tr&uacute; th&igrave; đăng k&yacute; khai sinh tại nơi người mẹ đăng k&yacute; tạm tr&uacute;.</p>

   <p style="text-align:inherit">+&nbsp; Trường hợp kh&ocirc;ng x&aacute;c định được nơi cư tr&uacute; của người mẹ (kh&ocirc;ng c&oacute; thường tr&uacute; v&agrave; tạm tr&uacute;) th&igrave; đăng k&yacute; khai sinh tại nơi người cha cư tr&uacute;.</p>

   <p style="text-align:inherit">Trường hợp kh&ocirc;ng x&aacute;c định được nơi cư tr&uacute; của cả cha v&agrave; mẹ th&igrave; đăng k&yacute; khai sinh tại nơi trẻ em đang sinh sống thực tế.</p>
   <span style="font-size:12px">Cơ quan trực tiếp thực hiện: C&aacute;n Bộ Tư ph&aacute;p &ndash; hộ tịch.</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>Lệ Ph&iacute;</strong></td>
   <td><span style="font-size:12px">Kh&ocirc;ng</span></td>
  </tr>
  <tr>
   <td><strong>Y&ecirc;u cầu</strong><br />
   <strong>điều kiện</strong></td>
   <td>
   <p style="text-align:inherit">- Trong thời hạn 60 ng&agrave;y, kể từ ng&agrave;y sinh con, cha, mẹ c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm đi khai sinh cho con;</p>
   <span style="font-size:12px">- Nếu cha, mẹ kh&ocirc;ng đi khai sinh th&igrave; &ocirc;ng, b&agrave; hoặc những người th&acirc;n th&iacute;ch kh&aacute;c đi khai sinh cho trẻ em.</span></td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>Tải t&agrave;i liệu <a href="http://thanhxuan.gov.vn/portal/TaiLieuNoiBo/2014-10/2f64a773bc587d9d8a6caff3dd4ee31dTo%20khai%20dang%20ky%20khai%20sinh.doc" target="_blank">tại đ&acirc;y</a></p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Đăng ký khai sinh trực tuyến310Dịch vụ công trực tuyếnNoNoNo
MTTQ-va-cac-Doan-the-phuong-Ha-Dinh.aspx
  
28/10/2014 3:06 CHPhường Hạ Đình
4
Danh sách kênh con
UB MTTQ và các Đoàn thể phường Hạ Đình324Lãnh đạo qua các thời kìNoNoYes
Uy-ban-nhan-dan-phuong-Ha-Dinh.aspx
  
04/11/2014 4:09 CHPhường Hạ Đình
3
<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>DANH S&Aacute;CH TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N UBND PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&oacute;a IV, Nhiệm kỳ 2011- 2016</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:631px">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:180px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:180px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn C&ocirc;ng &Iacute;ch</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1957</span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch UBND phường</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>2</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:180px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lưu Đ&igrave;nh Lượng</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1971</span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PCT UBND phường &ndash; phụ tr&aacute;ch KT- ĐT</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(từ năm 2011- 2012)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:180px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lưu Như Th&agrave;nh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1976</span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PCT UBND phường</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(từ th&aacute;ng 12/2012 đến nay)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>3</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:180px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Thị Thu Trang</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1976</span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PCT UBND phường phụ tr&aacute;ch VH- XH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>4</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:180px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Văn Phong</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1960</span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưởng CAP- Ủy vi&ecirc;n UBND</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(từ 2011- 2013)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:180px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Đức H&ugrave;ng</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1978</span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưởng CAP- Ủy vi&ecirc;n UBND</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Từ 1/2014 đến nay)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>5</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:180px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đỗ Duy Th&aacute;i</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1975</span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chỉ huy trưởng QS- Ủy vi&ecirc;n UBND</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(từ 2011- Th&aacute;ng 12/2012)</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>DANH S&Aacute;CH TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N UBND PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&oacute;a III, nhiệm kỳ 2004- 2011</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:631px">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:179px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:96px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="width:45px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1 </strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:179px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn H&agrave;o Quang</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:96px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch UBND phường</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(từ th&aacute;ng 5/2004- đến th&aacute;ng 12/2005)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:179px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn C&ocirc;ng &Iacute;ch</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:96px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1957</span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch UBND phường</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Từ th&aacute;ng 4/2006)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="width:45px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>2</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:179px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Quang Hiển</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:96px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1972</span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PCT UBND phụ tr&aacute;ch kinh tế - đ&ocirc; thị</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Từ 2004 đến th&aacute;ng 6/2009)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:179px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lưu Đ&igrave;nh Lượng</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:96px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1971</span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PCT UBND phụ tr&aacute;ch kinh tế - đ&ocirc; thị</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Từ th&aacute;ng 6/2009)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>3</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:179px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Thị Thu Trang</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:96px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1976</span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PCT UBND phụ tr&aacute;ch văn h&oacute;a - x&atilde; hội</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>4</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:179px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Văn Phong</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:96px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1960</span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưởng CAP- Ủy vi&ecirc;n UBND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>5</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:179px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đỗ Duy Th&aacute;i</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:96px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1975</span></p>
   </td>
   <td style="width:312px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chỉ huy trưởng QS - Ủy vi&ecirc;n UBND</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>DANH S&Aacute;CH TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N UBND PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&oacute;a II, Nhiệm kỳ 1999- 2004</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:611px">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:191px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:292px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:191px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Văn Chiến</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:292px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch UBND phường</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(từ 1999 - th&aacute;ng 12/2000)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="width:45px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>2</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:191px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Quang Hưng</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1970</span></p>
   </td>
   <td style="width:292px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ tịch UBND phường</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(từ th&aacute;ng 3/2001 đến th&aacute;ng 5/2004: Chủ tịch UBND phường)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:191px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn H&agrave;o Quang</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:292px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ tịch UBND từ th&aacute;ng 7/2001-5/2004; từ th&aacute;ng 6/2004: Chủ tịch UBND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="width:45px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>3</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:191px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trịnh B&aacute; Uy</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1963</span></p>
   </td>
   <td style="width:292px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưởng CAP- Ủy vi&ecirc;n UBND</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Từ 1999- 2000)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:191px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đỗ Tuấn Dũng</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></p>
   </td>
   <td style="width:292px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưởng CAP - Ủy vi&ecirc;n UBND</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Từ 2001- 2004)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>4</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:191px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Kim L&acirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1965</span></p>
   </td>
   <td style="width:292px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ủy vi&ecirc;n UBND - Chỉ huy trưởng QS</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>5</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:191px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Quang Hiển</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1972</span></p>
   </td>
   <td style="width:292px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ủy vi&ecirc;n UBND- Trưởng ban t&agrave;i ch&iacute;nh</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:45px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>6</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:191px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Thị Gi&aacute;</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1951</span></p>
   </td>
   <td style="width:292px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ủy vi&ecirc;n UBND &ndash; CB LĐTBXH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="height:6px; width:45px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>7</strong></span></p>
   </td>
   <td style="height:6px; width:191px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trương Quốc Kh&aacute;nh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="height:6px; width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1975</span></p>
   </td>
   <td style="height:6px; width:292px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ủy vi&ecirc;n UBND - CB Tư ph&aacute;p - Đ&ocirc; thị</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>DANH S&Aacute;CH TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N UBND PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kh&oacute;a I, Nhiệm kỳ 1997- 1999</strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:631px">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:300px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Văn Chiến</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:300px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch UBND phường</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>2</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Minh Ngọc</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1946</span></p>
   </td>
   <td style="width:300px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; chủ tịch UBND phường</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>3</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trịnh B&aacute; Uy</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1963</span></p>
   </td>
   <td style="width:300px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưởng CAP- Ủy vi&ecirc;n UBND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>4</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Kim L&acirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1965</span></p>
   </td>
   <td style="width:300px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ủy vi&ecirc;n UBND - Chỉ huy trưởng QS</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>5</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ho&agrave;ng Thị Thanh Huyền</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1975</span></p>
   </td>
   <td style="width:300px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ủy vi&ecirc;n UBND - C&aacute;n bộ kế to&aacute;n</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>6</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Thị Gi&aacute;</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1951</span></p>
   </td>
   <td style="width:300px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ủy vi&ecirc;n UBND - C&aacute;n bộ Ch&iacute;nh s&aacute;ch</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>7</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Quang Hưng</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1970</span></p>
   </td>
   <td style="width:300px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ủy vi&ecirc;n UBND - phụ tr&aacute;ch Tư ph&aacute;p-Đ&ocirc; thị</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>DANH S&Aacute;CH TH&Agrave;NH VI&Ecirc;N L&Acirc;M THỜI UBND PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH </strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:602px">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:271px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Văn Chiến</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:271px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch UBND phường</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>2</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Minh Ngọc</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1946</span></p>
   </td>
   <td style="width:271px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; chủ tịch UBND phường</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>3</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Quang Hưng</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1970</span></p>
   </td>
   <td style="width:271px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư Đo&agrave;n x&atilde; Khương Đ&igrave;nh- Ủy vi&ecirc;n</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>4</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trịnh B&aacute; Uy</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1963</span></p>
   </td>
   <td style="width:271px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trưởng CAP- Ủy vi&ecirc;n UBND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>5</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ho&agrave;ng Thị Thanh Huyền</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1975</span></p>
   </td>
   <td style="width:271px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; b&iacute; thư Đo&agrave;n x&atilde; Khương Đ&igrave;nh - Ủy vi&ecirc;n UBND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>6</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trương Mạnh Long</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1965</span></p>
   </td>
   <td style="width:271px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ủy vi&ecirc;n UBND x&atilde; Khương Đ&igrave;nh- Ủy vi&ecirc;n</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:55px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>7</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:192px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguyễn Thị Nhung</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:84px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1957</span></p>
   </td>
   <td style="width:271px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch hộ tịch hộ khẩu- Ủy vi&ecirc;n UBND</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Ủy ban nhân dân phường Hạ Đình324Lãnh đạo qua các thời kìNoNoYes
Hoi-dong-nhan-dan-phuong-Ha-Dinh.aspx
  
04/11/2014 4:10 CHPhường Hạ Đình
2
<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH ĐB HĐND PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn H&agrave;o Quang</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch&nbsp;HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm T&ugrave;ng Giang</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1980</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ tịch&nbsp;HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Ngọc Khương</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1974</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Thanh Hương</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1974</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Cường</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1940</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Đ&igrave;nh K&iacute;ch</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hồ Thị Chi</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ho&agrave;ng Thị Minh</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1947</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Đức Ho&aacute;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1942</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Nhẫn</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn C&ocirc;ng &Iacute;ch</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1957</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">12</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Tất Khu&ecirc;</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1941</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">13</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hữu Cường</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1944</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">14</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Nhung</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1957</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">15</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thị Ngoan</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">16</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cao Duy Th&ocirc;</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1947</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">17</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Ph&uacute;c</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1950</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">18</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đỗ Thị Bản</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">19</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Phong</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1960</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">20</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Đức Trinh</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1935</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">21</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Thị Nguyệt</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">22</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Văn Kiệm</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1952</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">23</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Thu Trang</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1976</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">24</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Nguyệt</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1950</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">25</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần B&igrave;nh Minh</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1985</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">26</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phan Thị Thủy Ti&ecirc;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">27</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lưu Đ&igrave;nh Lượng</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1971</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH ĐB HĐND PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a III, nhiệm kỳ 2004 - 2010</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn H&agrave;o Quang</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tịch&nbsp;HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm T&ugrave;ng Giang</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1980</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Chủ tịch&nbsp;HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Cường</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1940</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đỗ Tuấn Dũng</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1966</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Kiều Diễm</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1981</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Sơn Đ&ocirc;ng</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1944</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Thị Duy Ch&uacute;c</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1946</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Hằng</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Đức Ho&aacute;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1942</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm Trọng Hợp</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1944</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn H&ugrave;ng</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1960</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">12</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đỗ Thị V&acirc;n Hương</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1943</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">13</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phan Hữu</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1936</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">14</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Tất Khu&ecirc;</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1941</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">15</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Nhung</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1957</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">16</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thị Ngoan</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">17</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Hồng Mẫn</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1945</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">18</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ho&agrave;ng Thị Minh</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1947</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">19</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Li&ecirc;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1960</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">20</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị L&yacute;</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1959</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">21</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đỗ Thị Bản</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">22</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Thu Trang</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1976</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">23</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Đức Trinh</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1935</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">24</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Văn Tr&igrave;nh</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1940</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">25</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trần Hữu Tửu</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1935</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">ĐB HĐND</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Hội đồng nhân dân phường Hạ Đình324Lãnh đạo qua các thời kìNoNoYes
Dang-uy-phuong-Ha-Dinh.aspx
  
04/11/2014 4:11 CHPhường Hạ Đình
1
<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn H&agrave;o Quang</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn C&ocirc;ng &Iacute;ch</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1957</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="height:7px; width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="height:7px; width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Phong</span></p>
   </td>
   <td style="height:7px; width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1960</span></p>
   </td>
   <td style="height:7px; width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UVTV - CNUBKT</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(2010 đến &nbsp;T6/2013)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="height:42px; width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Đức H&ugrave;ng</span></p>
   </td>
   <td style="height:42px; width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1978</span></p>
   </td>
   <td style="height:42px; width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UVTV - CNUBKT</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(T9/2013 đến nay )</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Thu Trang</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1976</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng ủy vi&ecirc;n</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="height:25px; width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="height:25px; width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lưu Đ&igrave;nh Lượng</span></p>
   </td>
   <td style="height:25px; width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1971</span></p>
   </td>
   <td style="height:25px; width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng ủy vi&ecirc;n</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;(2010 đến&nbsp; T1/2013)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="height:25px; width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lưu Như Th&agrave;nh</span></p>
   </td>
   <td style="height:25px; width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1976</span></p>
   </td>
   <td style="height:25px; width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng ủy vi&ecirc;n</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(T9/2013 đến nay)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm T&ugrave;ng Giang</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1980</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng ủy vi&ecirc;n</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hữu Cường</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1944</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng ủy vi&ecirc;n</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị H&agrave; Hải</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1947</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng ủy vi&ecirc;n</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Xu&acirc;n Huy&ecirc;n</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1944</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng ủy vi&ecirc;n</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đinh Văn Hiển</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1951</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng ủy vi&ecirc;n</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cao Duy Th&ocirc;</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1947</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng ủy vi&ecirc;n</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">12</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Ngọc Khương</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1974</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng ủy vi&ecirc;n</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="height:17px; width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">13</span></p>
   </td>
   <td style="height:17px; width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chu Thị Thu Hương</span></p>
   </td>
   <td style="height:17px; width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1974</span></p>
   </td>
   <td style="height:17px; width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng ủy vi&ecirc;n</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2010 đến T1/2012)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="height:32px; width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Phương Anh</span></p>
   </td>
   <td style="height:32px; width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></p>
   </td>
   <td style="height:32px; width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đảng ủy vi&ecirc;n</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(T9/2013 đến nay)</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a III, nhiệm kỳ 2005 - 2010</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Hằng</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(T5/2005 đến T12/2005)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn H&agrave;o Quang</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt">(Từ T12/2005 đến nay)</span></span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:13.0pt">(Từ T/5/2005 Th&aacute;ng 12/2005)</span></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn C&ocirc;ng &Iacute;ch</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1957</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p style="margin-left:36.0pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư</span></p>

   <p style="margin-left:36.0pt"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Từ T4/2006 đến T5/2010)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Phong</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1960</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV TV</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="height:19px; width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="height:19px; width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ugrave;i Văn Thỏa</span></p>
   </td>
   <td style="height:19px; width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1942</span></p>
   </td>
   <td style="height:19px; width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH - CN UBKT</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Từ T5/2005 đến T3/2007)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="height:31px; width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Phương Văn</span></p>
   </td>
   <td style="height:31px; width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1943</span></p>
   </td>
   <td style="height:31px; width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH - CN UBKT</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Từ T8/2007 đến T5/2010)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hữu Cường</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1944</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dương Thế Khai</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1940</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Nhung</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1957</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Sơn Đ&ocirc;ng</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1944</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Thị Ngoan</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">10</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị H&agrave; Hải</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1947</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">11</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Thu Trang</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1976</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a II, nhiệm kỳ 2001 - 2005</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="width:50px">
   <p>&nbsp;</p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>

   <p>&nbsp;</p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm C&ocirc;ng Th&ugrave;y</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p>&nbsp;</p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Từ T5/2001 đến T8/2003)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Hằng</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1967</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;B&iacute; thư</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(T8/2003 đến T5/2005)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Quang Hưng</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1970</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(T5/2001 - T5/2004)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn H&agrave;o Quang</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1955</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Th&aacute;ng 11/2004 đến T5/2005)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đỗ Tuấn Dũng</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1966</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UVTV</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Từ T5/2001 đến T12/2004)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Phong</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1960</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UVTV</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(T12/2004 đến T5/2005)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ugrave;i Văn Thỏa</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1942</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH - CNUBKT</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phan Hữu</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1936</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Đức Trinh</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1935</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Chức</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1934</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">8</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vũ Thị Duy Ch&uacute;c</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1946</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">9</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Mạnh Long</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1965</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">Kh&oacute;a I, nhiệm kỳ 1997 - 2001</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td rowspan="2" style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Chiến</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Từ 1997 đến T8/2000)</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phạm C&ocirc;ng Th&ugrave;y</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1953</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;B&iacute; thư</span></p>

   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(Từ T9/2000 đến T5/2001 )</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trịnh B&aacute; Uy</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1960</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư - CNUBKT</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hữu Mai</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1936</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Kho&aacute;i</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1943</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Nhung</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1957</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">6</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Mạnh Long</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1965</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">7</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L&ecirc; Chức</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1934</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">DANH S&Aacute;CH BCH L&Acirc;M THỜI ĐẢNG BỘ</span></strong></span></p>

<p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:15.0pt">&nbsp;PHƯỜNG HẠ Đ&Igrave;NH</span></strong></span></p>

<p>&nbsp;</p>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
 <tbody>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>STT</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Họ v&agrave; t&ecirc;n</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm sinh</strong></span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chức vụ c&ocirc;ng t&aacute;c</strong></span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Kho&aacute;i</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1943</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&iacute; thư</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Văn Chiến</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1954</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hữu Mai</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1936</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">4</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trịnh B&aacute; Uy</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1960</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td style="width:50px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">5</span></p>
   </td>
   <td style="width:241px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trương Mạnh Long</span></p>
   </td>
   <td style="width:123px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">1965</span></p>
   </td>
   <td style="width:251px">
   <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">UV BCH</span></p>
   </td>
  </tr>
 </tbody>
</table>

<p>&nbsp;</p>
Trang wiki
Đảng ủy phường Hạ Đình324Lãnh đạo qua các thời kìNoNoYes
Cong-tac-Dang.aspx
  
21/10/2014 11:14 SAPhường Hạ Đình
13
Danh sách kênh con
Công tác ĐảngNoNoNo
E-mail-noi-bo.aspx
  
22/10/2014 10:13 SAPhường Hạ Đình
10
Liên kết ngoài
E-mail nội bộNoNoNo
Hom-thu-gop-y.aspx
  
03/10/2014 10:28 SANo presence informationvtt
home/gop-y/default.aspx
9
Trang chức năng
Hòm thư góp ýNoNoNo
Tra-cuu-giay-phep-xay-dung.aspx
  
13/09/2014 9:06 SANo presence informationvtt
Home/cap-phep-xd/tra-cuu.aspx
0
Trang chức năng
Tra cứu giấy phép xây dựng311Cấp giấy phép xây dựngNoNoNo
Danh-sach-giay-phep-xay-dung.aspx
  
13/09/2014 9:05 SANo presence informationvtt
Home/cap-phep-xd/default.aspx
0
Trang chức năng
Danh sách giấy phép xây dựng311Cấp giấy phép xây dựngNoNoNo
Video.aspx
  
08/08/2014 2:43 CHNo presence informationvtt
/portal/hadinh/Home/video
2
Liên kết ngoài
Video314Thư viện ảnhNoNoNo
Album-anh.aspx
  
08/08/2014 2:43 CHNo presence informationvtt
/portal/hadinh/Home/photos
1
Liên kết ngoài
Album ảnh314Thư viện ảnhNoNoNo
Cai-cach-hanh-chinh.aspx
  
08/08/2014 2:40 CHNo presence informationvtt
4
Danh sách tin bài
Cải cách hành chính308TIN TỨC – SỰ KIỆNNoNoYes
Noi-chinh-an-ninh-quoc-phong.aspx
  
07/10/2014 4:43 CHNo presence informationvtt
3
Danh sách tin bài
An ninh quốc phòng308TIN TỨC – SỰ KIỆNNoNoYes