Giải quyết TTHC
024.38585597
An toàn thực phẩm
0868216873
169 người đang online

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

 

 

I. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

1. Ban Chấp hành lâm thời

(Đảng bộ phường Hạ Đình được thành lập theo quyết định số 02- QĐ/QU

ngày 02/01/1997; BCH lâm thời gồm 05 đồng chí)

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Đ/c Nguyễn Văn Khoái

1943

Bí thư Đảng ủy

2

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

1954

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Đ/c Nguyễn Hữu Mai

1936

Đảng ủy viên

4

Đ/c Trịnh Bá Uy

1963

Đảng ủy viên

5

Đ/c Trương Mạnh Long

1965

Đảng ủy viên

 

 

2. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 1997 - 2000

(Đại hội ngày 26/5/1997, bầu BCH gồm 7 đồng chí)

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

1954

Bí thư Đảng ủy (1997 - 8/2000)

Đ/c Phạm Công Thùy

1953

Bí thư Đảng ủy (9/2000 - 01/2001)

2

Đ/c Trịnh Bá Uy

1963

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT

3

Đ/c Nguyễn Hữu Mai

1936

Đảng ủy viên, phụ trách Tuyên giáo

4

Đ/c Nguyễn Văn Khoái

1943

Đảng ủy viên

5

Đ/c Nguyễn Thị Nhung

1957

Đảng ủy viên, Thường trực Đảng ủy

6

Đ/c Trương Mạnh Long

1965

Đảng ủy viên

7

Đ/c Lê Chức

1934

Đảng ủy viên

 

 

3. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II, nhiệm kỳ 2001 - 2005

(Đại hội ngày 11 và 12/01/2001, bầu BCH gồm 8 đồng chí)

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Đ/c Phạm Công Thùy

1953

Bí thư Đảng ủy (2001- 8/2003)

Đ/c Nguyễn Thị Hằng

1967

Bí thư Đảng ủy (8/2003- 2005)

2

Đ/c Nguyễn Quang Hưng

1970

Phó Bí thư Đảng ủy (2001 - 5/2004)

Đ/c Nguyễn Hào Quang

1955

Đảng ủy viên (3/2002 - 10/2004)

Phó Bí thư Đảng ủy (11/2004 - 2005)

3

Đ/c Đỗ Tuấn Dũng

1966

Thường vụ Đảng ủy (2001 - 12/2004)

Đ/c Nguyễn Văn Phong

1960

Thường vụ Đảng ủy (12/2004 - 2005)

4

Đ/c Phan Hữu

1936

Đảng ủy viên, Chủ nhiệm UBKT

5

Đ/c Nguyễn Đức Trinh

1935

Đảng ủy viên, phụ trách Tuyên giáo

6

Đ/c Lê Chức

1934

Đảng ủy viên

7

Đ/c Vũ Thị Duy Chúc

1946

Đảng ủy viên

8

Đ/c Trương Mạnh Long

1965

Đảng ủy viên (01/2001- 4/2005)

Đ/c Bùi Văn Thỏa

1942

Đảng ủy viên ( 4/2005 - 8/2005)

4. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2005 - 2010

(Đại hội ngày 06/8/2005, bầu BCH gồm 11 đồng chí)

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Đ/c Nguyễn Thị Hằng

1967

Bí thư Đảng ủy (8/2005 - 11/2005)

2

Đ/c Nguyễn Hào Quang

1955

Phó Bí thư Đảng ủy (8/2005 - 11/2005)

Bí thư Đảng ủy (12/2005 - 5/2010)

Đ/c Nguyễn Công Ích

1957

Phó Bí thư Đảng ủy (4/2006 - 5/2010)

3

Đ/c Nguyễn Văn Phong

1960

Thường vụ Đảng ủy

4

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

1976

Đảng ủy viên

5

Đ/c Bùi Văn Thỏa

1942

Đảng ủy viên, Chủ nhiệm UBKT

(8/2005 - 8/2008)

Đ/c Lê Phương Văn

1943

Đảng ủy viên, Chủ nhiệm UBKT

(8/2008 - 5/2010)

6

Đ/c Nguyễn Hữu Cường

1944

Đảng ủy viên

7

Đ/c Dương Thế Khai

1940

Đảng ủy viên, phụ trách Tuyên giáo

8

Đ/c Nguyễn Thị Nhung

1957

Đảng ủy viên

9

Đ/c Nguyễn Thị Hà Hải

1947

Đảng ủy viên, Trưởng khối Dân vận

10

Đ/c Nguyễn Sơn Đông

1944

Đảng ủy viên

11

Đ/c Lê Thị Ngoan

1955

Đảng ủy viên, Thường trực Đảng ủy

 

 

5. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015

(Đại hội ngày 26 và 27/5/2010, bầu BCH gồm 13 đồng chí)

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Đ/c Nguyễn Hào Quang

1955

Bí thư Đảng ủy (5/2010 - 02/2015)

2

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

1976

Đảng ủy viên (5/2010 - 02/2015);

Bí thư Đảng ủy (02/2015 - 5/2015)

3

Đ/c Nguyễn Công Ích

1957

Phó Bí thư (5/2010 - 3/2015)

Đ/c Nguyễn Văn Minh

1975

Phó Bí thư (3/2015 - 5/2015)

4

Đ/c Nguyễn Văn Phong

1960

Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT (5/2010 - 6/2013)

Đ/c Nguyễn Đức Hùng

1978

Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT (9/2013 - 5/2015)

5

Đ/c Lưu Đình Lượng

1971

Đảng ủy viên (5/2010 - 12/2012)

Đ/c Lưu Như Thành

1976

Đảng ủy viên (9/2013 - 4/2015)

6

Đ/c Phạm Tùng Giang

1980

Đảng ủy viên (5/2010 - 5/2015); phụ trách Tuyên giáo (01/2015 - 5/2015)

7

Đ/c Nguyễn Ngọc Khương

1974

Đảng ủy viên (5/2010 - 5/2015); phụ trách Tuyên giáo (5/2010 - 01/2015)

8

Đ/c Nguyễn Hữu Cường

1944

Đảng ủy viên

9

Đ/c Nguyễn Thị Hà Hải

1947

Đảng ủy viên, Trưởng khối Dân vận

10

Đ/c Vũ Xuân Huyên

1944

Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT

11

Đ/c Đinh Văn Hiển

1951

Đảng ủy viên

12

Đ/c Cao Duy Thô

1947

Đảng ủy viên

13

Đ/c Chu Thị Thu Hương

1974

Đảng ủy viên (5/2010 - 01/2012)

Đ/c Nguyễn Thị Phương Anh

1967

Đảng ủy viên (9/2013 - 5/2015)

 

 

6. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Đại hội ngày 18 và 19/5/2015, bầu BCH gồm 15 đồng chí)

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Đ/c Nguyễn Thị Thu Trang

1976

Bí thư Đảng ủy (5/2015 - 5/2017)

Đ/c Nguyễn Văn Minh

1975

Bí thư Đảng ủy (6/2017 -T9/2018)

Đ/c Trần Lan Hương

1980

Bí thư Đảng ủy (9/2018 đến nay)

2

Đ/c Nguyễn Văn Minh

1975

Phó Bí thư Đảng ủy (5/2015 - 5/2017)

 

Đ/c Thái Minh Tuấn

1975

Đảng ủy viên (5/2015 - 5/2017)

Phó Bí thư Đảng ủy (6/2017 đến nay)

3

Đ/c Nguyễn Ngọc Khương

1974

Đảng ủy viên (5/2015 - 8/2018)

Phó Bí thư Đảng ủy (12/2018 đến nay)

4

Đ/c Nguyễn Đức Hùng

1978

Thường vụ Đảng ủy

5

Đ/c Vũ Xuân Huyên

1944

Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT

6

Đ/c Đinh Văn Hiển

1951

Thường vụ Đảng ủy (5/2015 - 8/2018)

Trưởng khối DV (02/2019 đến nay)

7

Đ/c Phạm Tùng Giang

1980

Đảng ủy viên, phụ trách Tuyên giáo

8

Đ/c Nguyễn Thị Hà Hải

1947

Đảng ủy viên, Trưởng khối Dân vận

(5/2015 - 01/2017)

Đ/c Nguyễn Kiều Hưng

1982

Đảng ủy viên (9/2017)

9

Đ/c Cao Duy Thô

1947

Đảng ủy viên (5/2015 - 2/2017)

 

Đ/c Nguyễn Trọng Cường

1955

Đảng ủy viên (2/2017 đến nay)

10

Đ/c Phan Thị Thủy Tiên

1967

Đảng ủy viên

11

Đ/c Trần Bình Minh

1985

Đảng ủy viên

12

Đ/c Nguyễn Văn Tuấn

1942

Đảng ủy viên (5/2015 đến nay)

Trưởng khối DV (02/2017 - 02/2019)

13

Đ/c Nguyễn Văn Tích

1957

Đảng ủy viên

14

Đ/c Nguyễn Thị Phương Anh

1967

Đảng ủy viên

 

* Ghi chú: Các đồng chí có tên in nghiêng, được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ TRƯỞNG, PHÓ CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Khóa I, nhiệm kỳ 1997 - 1999

 

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Ông Trương Mạnh Long

1965

Chủ tịch HĐND

2

Ông Nguyễn Quang Đạm

1945

Phó Chủ tịch HĐND

 

2. Khóa II, nhiệm kỳ 1999 - 2004

 

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Bà Nguyễn Thị Nhung

1957

Chủ tịch HĐND

2

Ông Trương Mạnh Long

1965

Phó Chủ tịch HĐND

 

3. Khóa III, nhiệm kỳ 2004 - 2011

 

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Bà Nguyễn Thị Hằng 

1967

Chủ tịch HĐND (2004 - 11/2005)

Ông Nguyễn Hào Quang

1955

Chủ tịch HĐND (01/2006 - 2011)

2

Bà Nguyễn Thị Nhung

1957

Phó Chủ tịch HĐND

4. Khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Ông Nguyễn Hào Quang

1955

Chủ tịch HĐND (2011 - 12/2014)

Bà Nguyễn Thị Thu Trang

1976

Chủ tịch HĐND (12/2014 - 2016)

2

Bà Nguyễn Thị Nhung

1957

Phó Chủ tịch HĐND (2011 - 12/2012)

Ông Phạm Tùng Giang

1980

Phó Chủ tịch HĐND (12/2012 - 2016)

 

5. Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Bà Nguyễn Thị Thu Trang

1976

Chủ tịch HĐND (2016 - 5/2017)

Ông Nguyễn Văn Minh

1975

Chủ tịch HĐND (6/2017 - 9/2018)

Đ/c Nguyễn Ngọc Khương

1974

Chủ tịch HĐND (9/2018 - 12/2018)

Ông Phạm Tùng Giang

1980

Phó Chủ tịch HĐND (2016 - 12/2018)

Chủ tịch HĐND (12/2018 đến nay)

3

Ông Vũ Xuân Huyên

1944

Trưởng ban Pháp chế

4

Bà Phan Thị Thủy Tiên

1967

Phó Trưởng ban Pháp chế

5

Ông Cao Duy Thô

1947

Trưởng ban Kinh tế - xã hội

6

Bà Đặng Thị Thu Thủy

1984

Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội

 

* Ghi chú: Các đồng chí có tên in nghiêng, được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ

 

 

 

III. THÀNH VIÊN UỶ BAN NHÂN DÂN

1. Lâm thời

 

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Nguyễn Văn Chiến

1954

Chủ tịch UBND

2

Nguyễn Minh Ngọc

1946

Phó Chủ tịch UBND

3

Nguyễn Quang Hưng

1970

Bí thư Đoàn - Ủy viên UBND

4

Trịnh Bá Uy

1963

Trưởng Công an - Ủy viên UBND

5

Hoàng Thị Thanh Huyền

1975

Phó bí thư Đoàn - Ủy viên UBND

6

Trương Mạnh Long

1965

Ủy viên UBND

7

Nguyễn Thị Nhung

1957

Cán bộ hộ tịch hộ khẩu - Ủy viên UBND

 

 

2. Khóa I, nhiệm kỳ 1997 - 1999

 

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Nguyễn Văn Chiến

1954

Chủ tịch UBND

2

Nguyễn Minh Ngọc

1946

Phó Chủ tịch UBND

3

Trịnh Bá Uy

1963

Trưởng Công an - Ủy viên UBND

4

Nguyễn Kim Lân

1965

Ủy viên UBND - Chỉ huy trưởng QS

5

Hoàng Thị Thanh Huyền

1975

Ủy viên UBND - Cán bộ kế toán

6

Nguyễn Thị Giá

1951

Ủy viên UBND - Cán bộ Chính sách

7

Nguyễn Quang Hưng

1970

Ủy viên UBND - CB Tư pháp - Đô thị

 

 

3. Khóa II, nhiệm kỳ 1999 - 2004

 

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Nguyễn Văn Chiến

1954

Chủ tịch UBND (1999 - 12/2000)

2

Nguyễn Quang Hưng

1970

Phó Chủ tịch UBND (1999 - 4/2001)

Chủ tịch UBND (4/2001 - 2004)

Nguyễn Hào Quang

1955

Phó Chủ tịch UBND (6/2001 - 2004)

3

Trịnh Bá Uy

1963

Trưởng Công an - Ủy viên UBND

(1999 - 2000)

Đỗ Tuấn Dũng

1967

Trưởng Công an - Ủy viên UBND

(2001 - 2004)

4

Nguyễn Kim Lân

1965

Ủy viên UBND - Chỉ huy trưởng Quân sự

(1999 - 2002)

 

Ông Đỗ Duy Thái

1975

Ủy viên UBND - Chỉ huy trưởng QS

(6/2003 - 2004)

5

Nguyễn Quang Hiển

1972

Ủy viên UBND - Trưởng Ban Tài chính

6

Nguyễn Thị Giá

1951

Ủy viên UBND - CB LĐTBXH

7

Trương Quốc Khánh

1975

Ủy viên UBND - CB Tư pháp - Đô thị

 

 

4. Khóa III, nhiệm kỳ 2004 - 2011

 

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Ông Nguyễn Hào Quang

1955

Chủ tịch UBND (2004 - 12/2005)

Ông Nguyễn Công Ích

1957

Chủ tịch UBND (4/2006 - 2011)

2

Ông Nguyễn Quang Hiển

1972

Phó Chủ tịch UBND (2004 - 6/2009)

Ông Lưu Đình Lượng

1971

Phó Chủ tịch UBND (6/2009 - 2011)

3

Bà Nguyễn Thị Thu Trang

1976

Phó Chủ tịch UBND (12/2004 - 2011)

4

Ông Đỗ Tuấn Dũng

1967

Trưởng Công an - Ủy viên UBND (12/2004)

Ông Nguyễn Văn Phong

1960

Trưởng Công an - Ủy viên UBND

(12/2004 - 2011)

5

Ông Đỗ Duy Thái

1975

Chỉ huy trưởng QS - Ủy viên UBND

 

5. Khóa IV, nhiệm kỳ 2011 - 2016

 

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ và thời gian công tác

1

Ông Nguyễn Công Ích

1957

Chủ tịch UBND (2011 - 3/2015)

Ông Nguyễn Văn Minh

1975

Chủ tịch UBND (3/2015 - 2016)

2

Bà Nguyễn Thị Thu Trang

1976

Phó Chủ tịch UBND (2011 - 12/2014)

Ông Nguyễn Ngọc Khương

1974

Phó Chủ tịch UBND (12/2014 - 2016)

3

Ông Lưu Đình Lượng

1972

Phó Chủ tịch UBND (2011- 12/2012)

Ông Lưu Như Thành

1976

Phó Chủ tịch UBND (12/2012 - 5/2015)

Ông Thái Minh Tuấn

1975

Phó Chủ tịch UBND (5/2015 - 2016)

4

Nguyễn Văn Phong

1960

Trưởng Công an - Ủy viên UBND

(2011 - 6/2013)

Nguyễn Đức Hùng

1978

Trưởng Công an - Ủy viên UBND

(12/2014 - 2016)

5

Đỗ Duy Thái

1975

Chỉ huy trưởng QS - Ủy viên UBND

(2011 -  12/2012)

 

6. Khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

S

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ công tác

1

Ông Nguyễn Văn Minh

1975

Chủ tịch UBND (6/2016 - 6/2017)

Ông Thái Minh Tuấn

1975

Chủ tịch UBND (6/2017 đến nay)

2

Ông Nguyễn Ngọc Khương

1974

Phó Chủ tịch UBND (6/2016 - 9/2018)

Bà Nguyễn Thu Phương

1983

Phó Chủ tịch UBND (9/2018 - 01/2019)

Bà Trần Thị Nhiên

1984

Phó Chủ tịch UBND (3/2019 đến nay)

3

Ông Thái Minh Tuấn

1975

Phó Chủ tịch UBND (6/2016 - 6/2017)

Ông Nguyễn Kiều Hưng

1982

Phó Chủ tịch UBND (6/2017-24/7/2019)

Ông Bùi việt Nga

1978

Phó Chủ tịch UBND (07/8/2019 đến nay)

4

Ông Nguyễn Đức Hùng

1978

Trưởng Công an - Ủy viên UBND

5

Nguyễn Hải Đăng

1978

Chỉ huy trưởng QS - Ủy viên UBND

(12/2016 đến nay)

* Ghi chú: Các đồng chí có tên in nghiêng, được kiện toàn bổ sung trong nhiệm kỳ

Loading the player...
/portal/hadinh/Home/doanh-nghiep/default.aspx
Thời tiết 5 ngày tới
22
MuaBán
Hồ Chí Minh55,8556,35
Hà Nội55,8556,37
Đà Nẵng55,8556,37

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HẠ ĐÌNH, QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trưởng Ban biên tập: Bà Trần Thị Nhiên - Phó Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Số 02 ngõ 320 đường Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội .

Điện thoại: (024) 38585597; Email: phd_thanhxuan@hanoi.gov.vn.