Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Attachments
  
  
  
  
  
NoiDung
  
  
  
  
NguoiThamGia
  
NguoiThamGiaText
  
NguoiThamGiaDuyet
  
ThanhPhanThamGiaNgoai
ThanhPhanThamGia
  
  
  
  
  
  
CanBoKhac
  
  
  
  
ttttttttttttttt15/12/201321/12/2013
tttttttttttttttt
tttt13:2215:22Cá nhân
Bùi Văn Bình   ##Hỗ trợ kỹ thuật##Trần Thị Ngọc (Đỗ Mạnh Hải  đã chuyển)## Vũ Đức Bảo (Đỗ Huy Chiến đã chuyển)
cn##
ttt
LanhdaoquanHỗ trợ kỹ thuậti:0#.f|hscvmembershipprovider|vtt
  
Test 108/12/201314/12/2013
drhsrth
segaweg07:4810:48Cá nhân
cn##
zdrgaerg
Hỗ trợ kỹ thuật
  
Test lich cong tac08/12/201313/12/2013
Test
sef07:2111:21Cá nhân
Vũ Xuân Trường   ##Nguyễn Thị Hạnh   ##Nguyễn Thanh Hoa   ##Đặng Thu Thủy   ##Hoàng Thanh Tùng   ##Đinh Thị Thu Hương
cn##
zdlkngkg
Đinh Thị Thu Hương
  
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
11:2311:23Cá nhân
##Đinh Thị Thu Hương
Đinh Thị Thu Hương
  
dtyjdtyjtyj
drhsrth
14:2314:23Cá nhân
##Đinh Thị Thu Hương
Đinh Thị Thu Hương
  
r78or67i08/12/201314/12/2013
dtyj
14:2314:23Cá nhân
##Đinh Thị Thu Hương
cn##
Đinh Thị Thu Hương
  
xfgn15/12/201321/12/2013
fnxdfgn
xfgnzxdfzdfn07:0210:02Cá nhân
##Hỗ trợ kỹ thuật
cn##
zxdf##nzdfngn
LanhdaoquanHỗ trợ kỹ thuậti:0#.f|hscvmembershipprovider|vtt
  
dftgstrg15/12/201321/12/2013
strgs
sgraerg13:2814:28Đơn vị
Nguyễn Thiện Hùng   ##Nguyễn Kiều Hưng   
cn##
fff
i:0#.f|hscvmembershipprovider|leanhquangaergLanhdaoquanHỗ trợ kỹ thuậti:0#.f|hscvmembershipprovider|vtt
  
drtjt15/12/201327/12/2013
jrtjtryjtyj
dtyj15:4015:40Đơn vị
cn##
dtyj
i:0#.f|hscvmembershipprovider|dohuychiendtyjLanhdaoquanĐỗ Huy Chiếni:0#.f|hscvmembershipprovider|dohuychien
  
dtrhyd16/12/201321/12/2013
trhdrt6h
drthrt6h08:4508:45Cá nhân
Đỗ Mạnh Hải    ##Đỗ Huy Chiến   ##Hỗ trợ kỹ thuật
cn##
dthtrh
LanhdaoquanHỗ trợ kỹ thuậti:0#.f|hscvmembershipprovider|vtt
  
fffffffffffffffff15/12/201320/12/2013
ffffffffff
fgzdr08:4608:46Cá nhân
Đỗ Huy Chiến   ##Lê Anh Quân   ##Hỗ trợ kỹ thuật
sdrgasrg
LanhdaoquanHỗ trợ kỹ thuậti:0#.f|hscvmembershipprovider|vtt
  
tieu de06/11/201315/11/2013
abcxyz
Cá nhân
  
Làm việc tại công ty21/11/201309/12/2013
Làm việc tại công ty
Cá nhân
t7
  
Test08/12/201314/12/2013
Test
srthrth07:0610:06Cá nhân
cn##
zsrhserh
vtt
  
abcx
10:2510:25Cá nhân
vtt
  
fghyul09/12/201314/12/2013
gsdvjhbj
dftjnrth10:2810:28Cá nhân
cn##
vtt
  
dftjsrth
10:3010:30Cá nhân
vtt