Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Title

 

SoKyHieu

 

TrichYeu

Quyết định số 27/2013/UBND ngày 18/07/2013 của UBND Thành phố Hà Nội quy định chi tiết việc xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

NgayBanHanh

18/07/2013

FileDinhKem

 

Attachments

Created at 10/06/2014 4:05 CH by vtt
Last modified at 10/06/2014 4:05 CH by vtt