UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

12388 người đang online

Quận Thanh Xuân - Những kết quả thực hiện gói cứu trợ 62 nghìn tỷ

Thứ Sáu 15 Tháng Năm - 2020 2:36:41 CH

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với cả nước và Thủ đô Hà Nội quyết tâm phòng, chống đại dịch Covid-19, Quận Thanh Xuân là một trong những đơn vị được Thành phố ghi nhận triển khai làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19, đồng thời đảm bảo an sinh xã hội, trong đó có việc thực hiện gói cứu trợ 62 nghìn tỷ.

    

    Với tinh thần triển khai quyết liệt đảm bảo nhanh, gọn, chính xác, không để trùng, để sót đối tượng, ngay trong chiều 29/4/2020 và trong ngày 30/4/2020 tại Quận Thanh Xuân đã có nhiều trường hợp được nhận tiền hỗ trợ từ gói cứu trợ 62 nghìn tỷ của Chính phủ. Trước đó, công tác rà soát được UBND các phường tiến hành thận trọng, đảm bảo tiến độ.

     Kết quả chi trả đợt 1: Quận Thanh Xuân đã chi trả cho 3.716/3.716 đối tượng trong đó (NCC với cách mạng 2.066 người; Đối tượng BTXH: 1.539 người; Người thuộc hộ cận nghèo: 111 người), tổng số tiền: 5,484.750 tỷ đồng  đạt 100%.

    Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COvid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, triển khai tiếp đợt 2: UBND quận đã ban hành Quyết định số 1128/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đối với các đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ trên địa bàn quận Thanh Xuân và Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 14/5/2020 về Triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân,

Theo Kế hoạch này, 6 Nhóm đối tượng sẽ được triển khai tiếp theo trình tự quy định tại Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội, thời gian nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 15/7/2020.

6 nhóm đối tượng cụ thể và trình tự các bước thực hiện như sau:

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

*  Mức, thời gian và điều kiện hỗ trợ:

a.  Mức, thời gian hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ: 1.800.000 đồng/người/tháng.

b. Điều kiện hỗ trợ: Theo quy định tại Điều 1, Chương I Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

*  Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện:

a. Doanh nghiệp lập, hoàn thiện hồ sơ và lấy xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở (đối với doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở), cơ quan bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 2, Chương I Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân Quận (qua Phòng LĐTB&XH) để thẩm định và phê duyệt, hồ sơ gồm có:

- Danh sách đã có xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở (đối với đơn vị có tổ chức công đoàn hoạt động) và cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương của lao động có tên trong danh sách.

- Bản sao Báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp gửi hồ sơ xét duyệt hằng tháng, thời hạn gửi hồ sơ xét duyệt cuối cùng chậm nhất là ngày 15/7/2020.

c. Trong 03 ngày làm việc, UBND Quận tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ như sau:

- Phòng LĐTB&XH chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế tổ chức thẩm định hồ sơ và trình UBND Quận quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

- Chủ tịch UBND Quận phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt sẽ trả lời doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do.

d. Sau khi ban hành Quyết định, Chủ tịch UBND Quận giao Phòng LĐTB&XH tổ chức chi trả cho doanh nghiệp trong thời gian 02 ngày làm việc.

đ. Trong thời gian 05 ngày làm việc, doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động, tổng hợp hồ sơ chứng từ theo quy định gửi Phòng LĐTB&XH Quận.

2. Hỗ trợ hộ kinh doanh

*  Mức, thời gian và điều kiện hỗ trợ:

a. Mức, thời gian hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ: 1.000.000 đồng/hộ/tháng.

b. Điều kiện hỗ trợ: theo quy định tại Điều 3, Chương II Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

*  Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện:

a. Hộ kinh doanh cá thể lập hồ sơ đề nghị gửi UBND phường, hồ sơ
gồm có:

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số: 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính

- Thời gian hộ kinh doanh gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất là ngày 15/7/2020.

b. Trong 05 ngày, UBND phường:

- Căn cứ vào đơn đề nghị và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28/4/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố; UBND phường xác nhận vào đơn của từng Hộ gia đình đề nghị. Nội dung xác nhận: đúng đối tượng, thời gian tạm ngừng kinh doanh.

-  Niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường (thời gian niêm yết trong vòng 02 ngày làm việc).

-  Tổng hợp báo cáo gửi Chi cục Thuế (Theo Biểu số 01 ban hành kèm theo Kế hoạch này).

c. Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng LĐTB&XH rà soát, thẩm định, tổng hợp danh sách trình UBND quận quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

d. Trong 02 ngày làm việc, UBND Quận phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt sẽ trả lời hộ kinh doanh bằng văn bản và nêu rõ lý do.   

đ. Sau khi ban hành Quyết định, Chủ tịch UBND Quận giao UBND phường tổ chức chi trả cho các hộ kinh doanh cá thể trong thời gian 03 ngày làm việc.

3. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

*  Mức, thời gian và điều kiện hỗ trợ:

a.  Mức, thời gian hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

b. Điều kiện hỗ trợ: theo quy định tại Điều 5, Chương III Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Người lao động không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo áp dụng theo quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

*  Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện:

a. Người lao động lập hồ sơ gửi đến UBND phường nơi cư trú hợp pháp, hồ sơ gồm có:

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan BHXH về BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, trường hợp không có Sổ BHXH thì người lao động nêu rõ lý do trong giấy đề nghị.

- Thời gian người lao động gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất là ngày 30/7/2020.

b. Trong 05 ngày làm việc, UBND phường rà soát và xác nhận mức thu nhập của người lao động, tổng hợp danh sách trình UBND Quận như sau:

- Thành lập Hội đồng xét duyệt (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm: Chủ tịch UBND phường  - Chủ tịch hội đồng, Phó chủ tịch UBND phường - Phó chủ tịch Hội đồng; các thành viên gồm: Lãnh đạo MTTQ, Trưởng Công an, công chức LĐTB&XH, công chức Tài chính - Kế toán, Trưởng ban Công tác Mặt trận Khu Dân cư, Tổ trưởng tổ dân phố, Cảnh sát khu vực.

- Hội đồng phường tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ, lập danh sách theo Biểu số 02 kèm theo Kế hoạch này trình UBND phường ký xác nhận gửi UBND quận qua Phòng LĐTB&XH (kèm theo biên bản họp Hội đồng).

c. Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch UBND quận tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ như sau:

- Phòng LĐTB&XH chủ trì, phối hợp BHXH, Tài chính – Kế hoạch tổ chức thẩm định hồ sơ và trình UBND quận quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

- Chủ tịch UBND quận phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt sẽ trả lời người lao động bằng văn bản và nêu rõ lý do.

d. Sau khi ban hành Quyết định, Chủ tịch UBND quận giao UBND phường tổ chức chi trả cho người lao động trong thời gian 03 ngày làm việc

4. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

*  Mức, thời gian và điều kiện hỗ trợ:

a. Mức, thời gian hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ: 1.000.000 đồng/người/tháng.

b. Điều kiện hỗ trợ: theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, Chương IV Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Người lao động có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo áp dụng theo quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội.

*  Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện:

a. Người lao động (theo quy định tại khoản 1 điều 3 Luật Việc làm) lập hồ sơ gửi đến UBND phường nơi cư trú hợp pháp sau ngày 15 hằng tháng, hồ sơ gồm có:

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bản photo hộ khẩu thường trú hoặc Giấy tạm trú.

- Người lao động có nơi thường trú và nơi tạm trú không trong phạm vi một phường, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định này và ngược lại (theo Biểu số 03 kèm theo Kế hoạch này).

- Thời gian người lao động gửi hồ sơ xét duyệt chậm nhất là 15/7/2020.

b. Trong 05 ngày làm việc, UBND phường rà soát và tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi UBND quận như sau:

- Thành lập Hội đồng xét duyệt (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm: Chủ tịch UBND phường - Chủ tịch hội đồng, Phó Chủ tịch UBND phường - Phó Chủ tịch Hội đồng; các thành viên gồm: công chức LĐTB&XH, công chức tư pháp hộ tịch, Lãnh đạo MTTQ, Trưởng Công an; Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, tổ trưởng dân phố, cảnh sát khu vực (Trường hợp có đối tượng bán vé số lưu động mời Chi nhánh Xổ số kiến thiết quận Thanh Xuân tham gia).

- Hội đồng phường tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ, lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ.

- UBND phường công khai với cộng đồng dân cư, niêm yết công khai danh sách tại trụ sở UBND, nhà văn hóa phường, nhà hội họp khu dân cư, tổ dân phố trang thông tin điện tử của phường trong 02 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện (theo Biểu số 04 kèm theo Kế hoạch này) gửi UBND quận qua Phòng LĐTB&XH (kèm theo biên bản họp Hội đồng).

c. Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch UBND quận tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ như sau:

- Phòng LĐTB&XH chủ trì, phối hợp Công an quận, phòng Tư pháp và Tài chính - Kế hoạch tổ chức thẩm định hồ sơ và trình UBND quận quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

- Chủ tịch UBND quận phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

d. Sau khi ban hành Quyết định, Chủ tịch UBND quận giao UBND phường tổ chức chi trả cho người lao động trong thời gian 03 ngày làm việc.

5. Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động

* Mức, thời gian và điều kiện vay vốn:

a.  Mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ: tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế.

b. Điều kiện vay vốn: theo quy định tại Điều 13, Chương VI Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

*  Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện:

a. Người sử dụng lao động lập, hoàn thiện hồ sơ và lấy xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở (đối với doanh nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở) theo quy định tại Khoản 1 Điều 14, Chương VI Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đề nghị đến UBND quận nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân) qua Phòng LĐTB&XH để thẩm định và phê duyệt, hồ sơ gồm có:

- Đề nghị xác nhận đối tượng hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc theo mẫu số 11 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Danh sách đã có xác nhận của tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có).

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

- Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 (đối với doanh nghiệp và tổ chức).

- Chậm nhất ngày 05 hàng tháng, người sử dụng lao động gửi hồ sơ đến UBND quận (riêng tháng 5 chậm nhất là ngày 20 tháng 5); thời hạn gửi hồ sơ xét duyệt cuối cùng chậm nhất là ngày 05/7/2020.

c. Trong 05 ngày làm việc, Chủ tịch UBND quận chỉ đạo tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách như sau:

- Phòng LĐTB&XH chủ trì phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch, chi cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội quận tổ chức thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch UBND quận quyết định phê duyệt danh sách đề nghị được vay.

- Chủ tịch UBND quận phê duyệt danh sách theo mẫu số 13, mẫu số 14 ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ngân hàng Chính sách xã hội quận và người sử dụng lao động. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

d. Ngân hàng Chính sách xã hội quận phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

6. Đối tượng tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thực hiện theo văn bản số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân nghi nhận những tấm lòng nhân ái trong phòng, chống dịch...(22/05/2020 9:56 SA)

Quận Thanh Xuân - Những kết quả thực hiện gói cứu trợ 62 nghìn tỷ (15/05/2020 2:36 CH)

Quận Thanh Xuân: Sẵn sàng đón trẻ mầm non, tiểu học trở lại trường(11/05/2020 9:09 SA)

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới tại quận Thanh Xuân (10/05/2020 5:15 CH)

Quận Thanh Xuân tổ chức cho học sinh đi học trở lại sau đợt nghỉ vì dịch bệnh COVID-19(04/05/2020 3:48 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629