UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

686 người đang online

Văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Văn bản Trung ương

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hướng dẫn số 25/BTG-TW ngày 25/11/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW ngày 14/5/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Đinh Thế Huynh ký về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Văn bản Thành phố

Hướng dẫn số 37/BTG-TW ngày 08/3/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa"

Báo cáo số 655-CV/BTGTU ngày 23/2/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

- Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU ngày 23/12/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hướng dẫn Học tập, nghiên cứu, thực hiện chuyên đề toàn khóa và tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội; nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Hướng dẫn số 17-HD/BTGTU ngày 08/9/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

- Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 25/8/2011 của Thành ủy Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ nay đến năm 2015.

 

Văn bản Quận

- Kế hoạch số 80-KH/QU ngày 13/3/2018 của Quận ủy Thanh Xuân về Sơ kết đánh giá 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 28-KH/QU của Quận ủy về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

- Kế hoạch số 79-KH/QU ngày 01/02/2018 của Quận ủy Thanh Xuân về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

- Công văn số 184-CV/BTGQU của Ban Tuyên giáo Quận ủy về Đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Kế hoạch số 34-KH/QU ngày 06/12/2016 của Quận ủy Thanh Xuân về Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập Chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí MinhThực hiện Công văn số 2156-CV/BTGTU, ngày 03/4/2015 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc "Gửi Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh"; Ban Tuyên giáo Quận ủy sao gửi các đơn vị Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-2015) do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp.

Thông tri số 09-TT/QU ngày 22/6/2011 của Quận ủy Thanh Xuân về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kế hoạch số 18-KH/QU ngày 20/7/2011 của Quận ủy Thanh Xuân về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Kế hoạch số 34-KH/QU ngày 29/3/2012 của Quận ủy Thanh Xuân về tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW ngày 26/3/2012 của Bộ chính trị khóa XI về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

- Kế hoạch số 78-KH/QU ngày 28/01/2013 của Quận ủy Thanh Xuân về tiếp tục nâng cao chất lượng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013.

- Kế hoạch số 98-KH/QU ngày 06/3/2014 của Quận ủy Thanh Xuân về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Hướng dẫn số 02-HD/BTGQU ngày 10/12/2015 của Ban Tuyên giáo - Quận ủy Thanh Xuân về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị Từ nay đến khi thực hiện quyết định mới của Trung ương.

Kế hoạch số 17-KH/QU ngày 18/3/2016 của Quận ủy Thanh Xuân về Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 25/8/2011 của Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" giai đoạn 2011-2015

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
28

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629