UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

6149 người đang online

UỶ BAN KIỂM TRA QUẬN UỶ THANH XUÂN

Địa chỉ: Số 9 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38588081 - 024.38588082

Email: ubkt_quthanhxuan@hanoi.gov.vn

Chủ nhiệm:

Lê Trung Cường

Phó Chủ nhiệm

Đặng Phương Thảo

 

Phương Thu Huyền

 

1. Chức năng - Nhiệm vụ

- Tham mưu với Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng; thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương, UBKT Thành uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;

- Kiểm tra đảng viên, Quận ủy viên (là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý) khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên;

- Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng;

- Giám sát Quận ủy viên, cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Quận ủy quản lý và tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức, lối sống theo quy định của Ban chấp hành Trung ương;

- Xem xét kết luận những trường hợp tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên theo thẩm quyền, qui định của Điều lệ Đảng và các Quy định, Hướng dẫn của UBKT Trung ương;

- Kiểm tra tài chính của các cấp uỷ trực thuộc Quận ủy, tài chính của Văn phòng Quận ủy;

- Tham mưu cho Quận ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở Đảng trực thuộc trong việc triển khai, tổ chức, thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Trung ương, Thành uỷ và Quận ủy.

 

2. Thành tích nổi bật

- Bằng khen của Thành ủy Hà Nội năm 2015 và năm 2016.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố năm 2014 và năm 2015 (đã đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen năm 2016).

- Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến cấp Thành phố.

- Giấy khen cuả UBKT Thành ủy Hà Nội.

- Giấy khen của Chủ tịch UBND Quận Thanh Xuân hàng năm.

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
28
MuaBánCK
EUR22.808,724.085,223.039,1
JPY160,4169,8162,0
USD23.710,024.020,023.740,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629