UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

12321 người đang online

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Địa chỉ: Số 9 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.62604043 - 024.22143610

Email: pqldt_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 

 

Trưởng phòng:

Kiều Thị Mai

 

Phó Trưởng phòng:

Hoàng Trung Thành

Vũ Quang Trung

         

Điều 1: Vị trí, chức năng

1. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, có chức năng:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; giao thông vận tải; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật; và phân công, phân cấp của UBND thành phố Hà Nội.

2. Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức và công tác của Uỷ ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực giao thông vận tải của Sở Giao thông vận tải; thuộc ngành xây dựng của Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

I. Về lĩnh vực kiến trúc - xây dựng:

1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành các quyết định; các quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; các chương trình, dự án đầu tư xây dựng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn quận; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng; theo dõi thi hành pháp luật đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn quận.

2. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng.

 3. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

5. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận lập chương trình phát triển đô thị; phối hợp trong quá trình lập, thẩm định chương trình phát triển đô thị.

6. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

7. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận quản lý về nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

8. Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức lập, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt, hoặc tổ chức lập để Ủy ban nhân dân quận trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.

11. Tổ chức thực hiện lập quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt hoặc Ủy ban nhân dân quận phê duyệt theo phân cấp.

12. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các quy chế quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị; cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, kiến trúc; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn quận theo phân cấp.

13. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận.

14. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn quận theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở, công sở và thị trường bất động sản trên địa bàn quận.

15. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn hoạt động đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật.

16. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực quản lý của Phòng đối với công chức chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân phường.

17. Kiểm tra, thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc ngành Xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân quận xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí trong ngành Xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

II. Về lĩnh vực giao thông vận tải:

1. Trình Ủy ban nhân dân quận:

a) Dự thảo các quyết định, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về giao thông vận tải trên địa bàn quận;

b) Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn;

c) Các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố;

d) Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận về phân loại đường xã theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức thực hiện và theo dõi thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các văn bản khác về giao thông vận tải sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị địa phương đang khai thác do cấp quận chịu trách nhiệm quản lý.

4. Quản lý hoạt động vận tải trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận.

6. Phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt và hàng không xảy ra trên địa bàn quận.

7. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

 8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải cho cán bộ, công chức phường trên địa bàn.

9. Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

10. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về giao thông vận tải và các dịch vụ công trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật.

 III. Các nhiệm vụ khác:

1. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng. 

 2. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân quận, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

 3. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.

4. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.

 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng, lĩnh vực giao thông vận tải theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận và theo quy định của pháp luật.

2. Thành tích nổi bật

TT

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

Khen thưởng của Bộ Xây dựng (Bằng khen)

1

Hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác năm 2016

Quyết định số 14/QĐ-BXD ngày 13/01/2017 của Bộ Xây dựng

Khen thưởng của UBND Thành phố

1

Tập thể lao động xuất xắc năm 2014

Quyết định số 7231/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

2

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015

Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

3

Đã có thành tích trong công tác giải quyết tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo phát sinh tại các đường mới mở sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng

Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Khen thưởng của các Sở

1

Đã có thành tích xuất xắc trong quản lý và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012

Quyết định số 8404/QĐ-SXD ngày 14/12/2012 của Sở Xây dựng

2

Đã hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước về Quy hoạch-Kiến trúc và Kế hoạch xây dựng năm 2014

Quyết định số 5555/QĐ-QHKT ngày 16/12/2014 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc

3

Đã có thành tích xuất sắc, nổi bật trong thực hiện kế hoạch quy hoạch xây dựng năm 2015

Quyết định số 323/QĐ-QHKT ngày 22/01/2016 của Sở Quy hoạch-Kiến trúc

Khen thưởng của UBND quận

1

Đã có thành tích xuất xắc trong công tác Cải thiện môi trường xã hội năm 2012

Quyết định số 201/QĐ-CTUBND ngày 30/01/2013 của UBND quận Thanh Xuân

2

Đã có thành tích xuất xắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2012

Quyết định số 200/QĐ-CTUBND ngày 30/01/2013 của UBND quận Thanh Xuân

3

Tập thể lao động tiên tiến năm 2012

Quyết định số 4011/QĐ-CTUBND ngày 27/12/2012 của UBND quận Thanh Xuân

4

Đã có thành tích tốt trong công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013

Quyết định số 393/QĐ-CTUBND ngày 21/02/2013 của UBND quận Thanh Xuân

5

Tập thể lao động tiên tiến năm 2013

Quyết định số 30/QĐ-CTUBND ngày 03/01/2014 của UBND quận Thanh Xuân

6

Tập thể lao động tiên tiến năm 2014

Quyết định số 6472/QĐ-CTUBND ngày 19/12/2014 của UBND quận Thanh Xuân

7

Tập thể lao động tiên tiến năm 2015

Quyết định số 5888/QĐ-CTUBND ngày 23/12/2015 của UBND quận Thanh Xuân

8

Đã có thành tích trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm

Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND quận Thanh Xuân

9

Tập thể lao động tiên tiến năm 2016

Quyết định số 15/QĐ-CTUBND ngày 05/01/2017 của UBND quận Thanh Xuân

10

Thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016 của Ban chỉ đạo 197

Quyết định số 190/QĐ-CTUBND ngày 20/01/2017 của UBND quận Thanh Xuân

11

Thành tích tốt trong phong trào thi dua 6 tháng đầu năm 2017

Quyết định số 3001/QĐ-CTUBND ngày 03/8/2017 của UBND quận Thanh Xuân

 

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
31
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629