UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

10504 người đang online

PHÒNG NỘI VỤ

Địa chỉ:  Số 9 Đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.38585652 – 024.35544548

Email: pnv_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 
 

Trưởng phòng:

Đỗ Quang Dương

 

Phó phòng:

Vương Tiến Hải

   

Nguyễn Quang Hiển

 

 

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng

- Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân, là cơ quan tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức, viên chức phường; hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo; thi đua khen thưởng.

- Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân quận đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

2. Nhiệm vụ

a. Trình Uỷ ban nhân dân quận các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

b. Trình UBND quận ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước giao.

c. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi nhà nước giao.

d. Tổ chức, bộ máy;

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân quận quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan chuyên môn của quận theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

- Trình Ủỷ ban nhân dân quận quyết định hoặc tham mưu với Uỷ ban nhân dân quận trình cấp có thẩm quyền quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận.

- Xây dựng  Đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện theo quy định của pháp luật.

e. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp;

- Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận phân phối chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm.

- Giúp Uỷ ban nhân dân quận hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp.

- Giúp Uỷ ban nhân dân quận tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và Uỷ ban nhân dân phường.

f. Về công tác xây dựng chính quyền

- Giúp Ủy ban nhân dân quận và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội , đại biểu Hội đồng nhân dân theo phân công của Uỷ ban nhân dân quận và hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

- Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân phường; giúp Uỷ ban nhân dân quận, trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân quận xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của quận

- Giúp Uỷ ban nhân dân quận trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của tổ dân phố trên đia bàn quận theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố.

- Giúp Uỷ ban nhân dân quận trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Uỷ ban nhân dân các phường thuộc quận.

g. Về cán bộ, công chức, viên chức:’

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân quận trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách,đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

- Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức phường và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách theo phân cấp.

h. Về cải cách hành chính:

- Giúp Uỷ ban nhân dân quận triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Uỷ ban nhân dân phường thực hiện công tác cải cách hành chính ở địa phương.

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn quận.

- Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân quận và Thành phố.

i. Giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.

j. Về công tác Văn thư - lưu trữ:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ của Nhà nước và Thành phố đối với cơ quan, tổ chức ở quận và ở phường.

- Thực hiện báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động văn thư - lưu trữ.

- Quản lý tài liệu lưu trữ của Quận theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

- Thực hiện một số dịch vụ công tác văn thư - lưu trữ.

k. Về công tác tôn giáo:

- Giúp Uỷ ban nhân dân quận chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật.

l. Về công tác thi đua, khen thưởng:

- Tham mưu, đề xuất với Uỷ ban nhân dân quận tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn quận; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quận.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên điạ bàn quận, xây dựng, quản lý và sử dụng Qũy thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

m. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về công tác nội vụ theo thẩm quyền.

n. Thực hiên công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận và Giam đốc Sở nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

o. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến độ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

p. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vị quản lý của Uỷ ban nhân dân quận và theo quy định của pháp luật.

q. Quản lý tài chính, tài sản của phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân quận.

r. Giúp Uỷ ban nhân dân quận quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân phường về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

s. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận giao.

3. Thành tích nổi bật

- Có thành tích trong công tác Văn thư – Lưu trữ theo QĐ số 6607/QĐ-UBND ngày 11/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội;

- Đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc theo QĐ số 7231/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội;

- Có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2014 theo QĐ số 6472/QĐ-CTUBND của Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân;

- Có thành tích tốt trong phong trào Thi đua – yêu nước giai đoạn 2010-2015 của Sở Nội vụ Hà Nội theo QĐ số 7099/QĐ-SNV ngày 10/8/2015;

- Có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện QĐ số 100-QĐ/TW ngày 3/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng – khóa VII theo QĐ số 137- QĐ/QU ngày 21/8/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân;

- Đạt danh hiệu đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu theo Quyết định số 12- QĐ/QU ngày 11/01/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân;

- Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc theo QĐ số 622/QĐ-UBND ngày 4/02/2016 của UBND Thành phố Hà Nội;

- Có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015 theo QĐ số 1033-QĐ/QU ngày 08/4/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân.

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
32
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629