UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

11306 người đang online

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Ngõ 116, Phố Nhân Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.35585604

Email: pgd-thanhxuan@hanoiedu.vn

Website: http://www.pgdthanhxuan.edu.vn

 

Trưởng phòng:

Phạm Gia Hữu

 

Phó Trưởng phòng:

Vũ Tuyết Lan

   

Huỳnh Kim Dược

         Lê Thị Thu Hằng

1. Chức năng nhiệm vụ

Điều 1. Vị trí, chức năng

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận; giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và theo quy định của pháp luật.

2.  Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân quận:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố về hoạt động giáo dục ở địa phương;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân quận.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận.

5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân quận khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân quận.

6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra quận, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT - BGDĐT-BNV ngày 29/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; và theo quy định khác của Bộ Goáp dục và Đào tạo.

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

10. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn quận.

11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận.

12. Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân quận.

13. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận.

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân quận.

17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân quận.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao và theo quy định của pháp luật.

2. Thành tích nổi bật

* Từ năm học 2009-2010 đến năm học 2015-2016 liên tục được UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc.

* Chi bộ liên tục đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” và “Vững mạnh xuất sắc”, Công đoàn đạt danh hiệu “ Vững mạnh xuất sắc”.

- Năm học 2009-2010: Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

- Năm học 2010-2011: Bằng khen của Công đoàn Giáo dục đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội hoàn thành tốt 12/13 chỉ tiêu công tác thi đua, trong đó có 3 chỉ tiêu xuất sắc; xếp thứ 7/29 quận, huyện toàn Thành phố.

- Năm học 2011-2012: Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội hoàn thành tốt 13/13 chỉ tiêu công tác thi đua trong đó có 5 chỉ tiêu đạt xuất sắc; xếp thứ 4/29 quận, huyện toàn Thành phố; Giấy khen có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Quy chế 167 giữa Sở GD&ĐT và Công an Thành phố Hà Nội về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

- Năm học 2012-2013:  Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của UBND Thành phố Hà Nội; Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Hà Nội; Hoàn thành tốt và xuất sắc 14 chỉ tiêu thi đua trong đó có 8 chỉ tiêu đạt xuất sắc; xếp thứ 3/29 quận, huyện toàn Thành phố.

- Năm học 2013-2014: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của UBND Thành phố Hà Nội; Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Hà Nội; Hoàn thành tốt và xuất sắc 14 chỉ tiêu thi đua của Sở GD&ĐT Hà Nội trong đó có 11 chỉ tiêu đạt xuất sắc; xếp thứ 2/30 quận, huyện toàn Thành phố.

- Năm học 2014-2015: Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Hà Nội; Hoàn thành tốt 15/15 chỉ tiêu công tác thi đua trong đó có 13 chỉ tiêu đạt xuất sắc; Xếp thứ 1/30 quận, huyện toàn Thành phố; Giấy khen đạt giải Nhất trong tổ chức và giải Nhì phần trưng bày trong Ngày hội CNTT ngành GD&ĐT Hà Nội lần thứ III; Giấy khen của Sở GD&ĐT Hà Nội về thành tích trong phong trào thi đua “Dạy tốt-Học tốt”; Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

- Năm học 2015-2016: Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Sở GD&ĐT, Quận ủy, HĐND, UBND quận, sự phối hợp hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các phường, CMHS và nhân dân trong quận; ngành GD&ĐT quận Thanh Xuân đã từng bước vượt qua thử thách, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016; đạt 15 chỉ tiêu thi đua xuất sắc, 01 chỉ tiêu xếp loại tốt; UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua"; năm thứ hai liên tiếp giữ vững vị trí thứ nhất trong số 30 quận, huyện toàn Thành phố.

Đặc biệt, việc triển khai thực hiện đầy trách nhiệm, hiệu quả “Đề án phát triển GD&ĐT quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020”; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ về chuyên môn, nghiệp vụ, số giáo viên dạy giỏi và học sinh giỏi các cấp tăng cao; thực hiện thành công, có hiệu quả nhiều mô hình mới, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
31
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629