UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

10940 người đang online

CHI CỤC THỐNG KÊ

Địa chỉ: Tầng 3 tòa nhà Lạc Hồng, ngõ 83 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.35542064 - 024.35690175

 

Email: dtchinhhan@gso.gov.vn

 

 

 

Chi cục trưởng:

Đỗ Thị Chinh

 

 

 

Phó Chi cục trưởng:

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

 

1. Chức năng - Nhiệm vụ

1.1. Chức năng

1.1.1. Chi cục Thống kê là cơ quan trực thuộc Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, giúp Cục trưởng Cục Thống kê thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê tại địa phương, tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao, cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

1.1.2. Chi cục Thống kê quận có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, có trụ sở làm việc và có tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật.

1.2. Nhiệm vụ

1.2.1. Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm, đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của quận và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Cục trưởng Cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND quận và cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

1.2.2. Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin báo cáo thống kê cơ sở, các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê;

1.2.3. Tổng hợp các báo cáo thống kê báo cáo kết quả điều tra thống kê do các phòng ban, UBND phường, các cơ quan chức năng trên địa bàn quận cung cấp;

1.2.4. Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và sản phẩm thống kê khác;

1.2.5. Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin tình hình kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quận cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Cục trưởng Cục Thống kê;

1.2.6. Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu và hồ sơ đăng ký hành chính của các phòng, ban, UBND phường để phục vụ cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn quận;

1.2.7. Phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật về thống kê trên địa bàn. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

1.2.8. Phối hợp với Thanh tra Cục Thống kê và các phòng nghiệp vụ Cục Thống kê thực hiện kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố các việc chấp hành pháp luật thống kê của các tổ chức, các nhân theo quy định của pháp luật;

1.2.9. Thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng và lãng phí;

1.2.10. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính;

1.2.11. Quản lý biên chế, tiền lương, chế độ phụ cấp theo nghề thống kê và các chế độ chính sách đãi ngộ khác của cán bộ, công chức, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại công chức hàng năm đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

1.2.12. Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản và ác dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy điịnh của pháp luật;

1.2.13. Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của pháp luật;

1.2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thống kê giao.

1.3. Thành tích nổi bật

Tập thể:

          *Hình thức khen thưởng:

          1. Bằng khen của UBND Thành phố:

          Tập thể Chi cục Thống kê quận Thanh Xuân năm 2012  (Tổng điều tra cơ sở kinh tế, HCSN);

          2. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư:

          Tập thể Chi cục Thống kê quận Thanh Xuân năm 2010;

          3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

          Tập thể Chi cục Thống kê quận Thanh Xuân năm 2011.

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
32
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629