UBND Quận

Tiếp công dân

024.62933647

Giải quyết TTHC

024.38585652

An toàn thực phẩm

0868216873

11352 người đang online

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT QUẬN THANH XUÂN

Địa chỉ: Số 1, ngõ 9 đường Hoàng Đạo Thuý, quận Thanh Xuân

Điện thoại:  024.3200.2708    

Email: ttptqd_thanhxuan@hanoi.gov.vn

 
 

Giám đốc:

Nguyễn Thị Kim Vân

 

Phó Giám đốc:

Đặng Hoàng Linh

   

Bùi Đắc Hùng

   

Vũ Thành Lâm

   

Phạm Tần Anh

Chức năng - Nhiệm vụ - Quyền hạn

1. Vị trí

 Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã; có tư cách pháp nhân và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trụ sở: UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm bố trí trụ sở làm việc cho Trung tâm Phát triến quỹ đất.

2. Chức năng

Trung tâm Phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tố chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện, thị xã để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

b) Lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (giải phóng mặt bằng) khi Nhà nước thu hồi đất;

c) Lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được cơ quan có thẩm quyền giao;

d) Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được cơ quan có thẩm quyền giao;

đ) Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e) Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai;

g) Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

h) Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất;

i) Thực hiện các dịch vụ trong việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tố chức, cá nhân theo yêu cầu;

k) Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tố chức kinh tế, cá nhân đế thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan;

m) Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

n) Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

o)  Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật;

p) Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao;

q) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND quận, huyện, thị xã giao theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

Khả năng đáp ứng thông tin của Cổng TTĐT
11074 người đã bình chọn
Thời tiết 5 ngày tới
31
MuaBánCK
EUR22.307,023.555,722.532,4
JPY160,0169,4161,6
USD23.565,023.875,023.595,0

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629