TÌM KIẾM VÀ PHÂN LOẠI VĂN BẢN

STT Số / Ký hiệu Trích yếu Loại VB Ngày BH Ngày HL Người ký Tải về
1 103/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng kinh phí của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận, Ban quản lý chợ quận, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận" Báo cáo 06/09/2019 06/09/2019 Trần Mạnh Hoan Tải về
2 86/BC-HĐND Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 9 - HĐND quận khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) Báo cáo 08/07/2019 08/07/2019 Nguyễn Văn Bình Tải về
3 01/NQ-HĐND Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019 của quận Thanh Xuân Nghị quyết 27/06/2019 27/06/2019 Vũ Cao Minh Tải về
4 02/NQ-HĐND Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách quận Thanh Xuân năm 2018 Nghị quyết 27/06/2019 27/06/2019 Vũ Cao Minh Tải về
5 03/NQ-HĐND Nghị quyết 03/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn và điều chỉnh bổ sung danh mục dự án, công trình giai đoạn 2016-2020 của quận Thanh Xuân Nghị quyết 27/06/2019 27/06/2019 Vũ Cao Minh Tải về
6 04/NQ-HĐND Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 27/6/2019 về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 9 HĐND quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 27/06/2019 27/06/2019 Vũ Cao Minh Tải về
7 05/NQ-HĐND Nghị quyết 05/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư bốn (04) dự án Nghị quyết 27/06/2019 27/06/2019 Vũ Cao Minh Tải về
8 82/BC-HĐND Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ (2016-2021) Báo cáo 20/06/2019 20/06/2019 Trần Mạnh Hoan Tải về
9 78/BC-HĐND Báo cáo Hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm 2019 Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 Báo cáo 20/06/2019 20/06/2019 Nguyễn Văn Bình Tải về
10 83/BC-HĐND Báo cáo Kết quả giám sát, thẩm tra công tác thực thi pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 Báo cáo 20/06/2019 20/06/2019 Lê Trung Cường Tải về
11 05/CTr-HĐND Chương trình công tác năm 2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Chương trình 10/01/2019 10/01/2019 Trần Mạnh Hoan Tải về
12 03/CTr-HĐND Chương trình công tác của HĐND năm 2019 Chương trình 04/01/2019 04/01/2019 Nguyễn Văn Bình Tải về
13 101/HĐND Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và các vị Đại biểu HĐND quận Thanh Xuân khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) năm 2019 Thông báo 12/12/2018 12/12/2018 Nguyễn Văn Bình Tải về
14 77/TB-HĐND THÔNG BÁO Nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 Thông báo 05/11/2018 05/11/2018 Nguyễn Văn Bình Tải về
15 06/KH-HĐND KẾ HOẠCH Giám sát việc thực hiện "Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2020" Kế hoạch 04/09/2018 04/09/2018 Đặng Khánh Hòa Tải về
16 10/QĐ-HĐND QUYẾT ĐỊNH Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận giai đoạn 2017-2020" Quyết định 04/09/2018 04/09/2018 Nguyễn Văn Bình Tải về
17 05/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Khóa V, Nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nghị quyết 29/08/2018 29/08/2018 Vũ Cao Minh Tải về
18 18/BC-HĐND BÁO CÁO Kết quả kỳ họp thứ 6 - HĐND quận khóa V (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) Báo cáo 05/07/2018 05/07/2018 Nguyễn Văn Bình Tải về
19 01/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Tổng quyết toán Ngân sách quận Thanh XUân năm 2017 Nghị quyết 28/06/2018 28/06/2018 Vũ Cao Minh Tải về
20 02/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 của quận Thanh Xuân Nghị quyết 28/06/2018 28/06/2018 Vũ Cao Minh Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN THANH XUÂN

Trưởng Ban biên tập: Ông Phạm Đăng Quang - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ

Trụ sở: số 9, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Email: phamdangquang_quthanhxuan@hanoi.gov.vn 

Điện thoại: 024.38585659 - 024.38585646 - Fax: 024.38585629